Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka. Tato spolupráce spočívá především v pravidelném setkávání se během přednášek, workshopů a seminářů, díky nimž vzniká velmi cenná metodologicko-didaktická platforma, která usnadňuje sdílení profesních zkušeností, ale také představuje často jedinou možnost se dále odborně i pedagogicky vzdělávat a rozvíjet v oboru. V tomto smyslu hraje AUČCJ nenahraditelnou roli.

  • V rámci projektu proběhla 2.3.2013 mezinárodní konference Čeština doma i ve světě uspořádaná při příležitosti desetiletého výročí založení AUČCJ. Tato konference byla jedinečnou příležitostí pro domácí i zahraniční pedagogy seznámit se s charakterem výuky češtiny jako cizího jazyka v jinojazyčných oblastech, možností načerpat řadu zkušeností a kontaktů a v neposlední řadě šancí inspirovat se řadou prezentovaných, nových i osvědčených metodologických postupů.
  • Dále se uskuteční tři setkání (25. května, 5. října, 7. prosince 2013).  Kromě toho vyjde na konci roku 2013 sborník AUČCJ, který bude shrnutím vybraných přednášek uskutečněných v průběhu setkání a konference.
  • Projekt zahrnuje také další vývoj metodiky pro výuku češtiny, určené pro děti cizinců na prvním stupni základních škol. Nová metodická příručka je první z řady metodických příruček zaměřených na děti cizinců-azylantů. Tato metodická příručka bude obsahovat několik statí zaměřených na psychologický vývoj dítěte, na proces osvojování si jazyka, ale také na právní aspekty situace dětí azylantů v České republice. V druhé části pak uvede ukázky z publikací vhodných pro výuku češtiny pro cílovou skupinu.
  • Doplňkovým cílem v rámci předkládaného projektu je zejména aktivní prezentace nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Zároveň bude z projektu podpořena i internetová poradna v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ.