Cíle projektu:

Cílem projektu je vyškolení lektorů češtiny jako cizího jazyka, tak aby ovládali kromě metodiky výuky češtiny také dovednosti z oblasti interkulturního vzdělávání. Měli by se orientovat v cizinecké problematice a být schopni rozeznat potřeby svých klientu, tj. cizinců s různým druhem pobytu, různými možnostmi uplatnění, s různými schopnostmi a omezeními danými jejich pobytovým statusem i kulturním zázemím. Projekt si klade za cíl vyvinout takový způsob zaškolování lektorů, které se dá snadno opakovat u dalších zájemců, a které budou schopni provádět samotní již vyškolení lektoři. Dalším cílem je ověření lektorských dovedností v rámci pilotních kurzů českého jazyka, kde si lektoři odzkouší získané dovednosti v praxi, tj. při výuce cizinců v rámci nízkoprahových kurzů, v heterogenních skupinách, v rámci výuky spojující výuku jazyka s praktickými životními problémy a kompetencemi, které budou odpovídat potřebám specifických skupin cizinců. Cílem projektu je také získané zkušenosti realizátorů a účastníků projektu shrnout do publikací, které budou moci sloužit jako učební materiál i do budoucna. Jedná se o metodickou příručku pro kurzy lektorských dovedností a metodiky přípravy kurzů ČJ jako CJ.

Zahájení projektu: únor 2006

Předpokládané ukončení projektu: 31.01.2008

Doba trvání projektu v měsících: 24

Místo realizace: Hlavní město Praha

Žadatel: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC), www.cicpraha.org

Partneři žadatele:

  • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, o.s. (AUČCJ)
  • Člověk v tísni – společnost při CT, o.p.s. (ČvT)

Zapojení AUČCJ do projektu:

  • koordinace
  • účast v expertní skupině (2 experti z AUČCJ – vytvoření návrhu metodiky kurzů ČJ jako cizího jazyka, návrh metodiky kurzů lektorských dovedností)
  • vytvoření metodické příručky pro výuku kurzů ČJ
  • vytvoření metodické příručky KLD ve spolupráci s ČvT