Setkání


<< 1 3 4 5 6 7 10 15 >>

13.06.
2016
Zuzana Halsey: Mobilní aplikace „Ten Ta To“


Interaktivní pomůcka k procvičování gramatických rodů substantiv.

13.06.
2016
Jana Rodrová, Markéta Vymětalová: Čeština pro cizince – Jazykové hry


Kniha Čeština pro cizince – Jazykové hry obsahuje 30 aktivit, které zábavnou formou (různé křížovky, osmisměrky, anagramy, hádanky apod.) procvičuje základní gramatické jevy a poskytuje zajímavé informace o České republice. Kniha je určena studentům češtiny jako cizího jazyka úrovně A1-A2, ale také lektorům jako doplňkový materiál ve výuce. Studenti ocení aktivitu na jedné straně a řešení hned na druhé. Vychází v praktické kroužkové vazbě.

13.06.
2016
Petr Hladík: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků


Vést výuku pestrou, zábavnou a poutavou formou není složité, když si vezmete na pomoc tuto knížku. Obsahuje 111 nových her vhodných pro výuku prakticky všech jazyků – nezáleží na tom, zda učíte angličtinu, němčinu, češtinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu nebo jakýkoliv jiný jazyk. Hry jsou rozděleny do šesti oblastí podle cíle, a to na aktivizující, seznamovací, konverzační, gramatické a hry pro rozvoj psaní. U každé hry se dozvíte informaci o čase, který zabere, jazykové úrovni, pro kterou je určena, její organizaci, studijních cílech a potřebných pomůckách. Kromě popisu průběhu hry v knize dále naleznete řadu konkrétních příkladů a příloh (herní plány, obrázky, kartičky), které si můžete zdarma stáhnout z internetu v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Chcete-li nadchnout své studenty a vzbudit v nich zájem o jazyk, je tato kniha určena právě vám.

13.06.
2016
Jarmila Valková: Alternativní metody: využít a opustit


Příspěvek interaktivně připomene vybrané alternativní či méně časté metody ve vyučování druhého jazyka se zaměřením na následující dva aspekty: 1) Určité techniky a postupy těchto metod, které můžeme v současnosti s úspěchem využít ve vyučování druhého jazyka, máme-li za cíl rozvíjení komunikační kompetence. Budou představeny konkrétní techniky a aktivity k použití ve výuce češtiny. 2) Objevená úskalí a klíčová zjištění vytvářející důvody k překonání těchto metod ve vyučování druhého jazyka, je-li cílem rozvíjení komunikační kompetence.

13.06.
2016
Pavlína Vališová: Využití korpusů ve výuce ČCJ (metoda Data-driven learning)


Jazykové korpusy přinášejí autentický jazyk neupravený pro didaktické účely. Díky velkému množství dat můžeme v korpusu najít typická užití a nejčastější kontexty slov. Pokud se studenti naučí s korpusem pracovat, lze jej využívat jako doplněk slovníku. Metodu Data-driven learning začal poprvé využívat pro angličtinu Tim Jonhs v 90. letech na univerzitě v Birminghamu. Její podstatou je přímá práce studentů s korpusem, tzn., že studenti sami vyhledávají v korpusu a pozorují jazyková data. Na základě své observace pak zobecňují pravidlo. Metoda však může být i více řízená, např. když učitel připraví konkrétní otázky nebo v případě technických obtíží vytiskne vybrané řádky z korpusu na papír. Workshop představí konkrétní aktivity, jak využívat Český národní korpus ve výuce, především on-line nástroj SyD.

13.06.
2016
Kateřina Sachrová: Když učebnice nestačí aneb Nebojte se autentického textu


Téměř každý vyučující češtiny jako cizího jazyka ve své výuce někdy využívá neučebnicové textové materiály (autentické či uměle vytvořené), a to buď ve snaze o zpestření vyučování či v případě nedostačujícího obsahu dané učebnice. V úvodu workshopu bude účastníkům stručně nastíněna problematika textové různorodosti učebnicových textů a výsledky obsahové analýzy vybraných učebních materiálů z hlediska zastoupení funkčních stylů. Cílem workshopu pak bude představit několik aktivit a návrhů na práci s autentickými texty prostěsdělovacího, odborného, administrativního, publicistického a uměleckého funkčního stylu. Společně se pokusíme najít odpověď na otázku, proč a jakým způsobem bychom mohli/měli se stylovým rozlišováním seznamovat studenty českého jazyka již na nižších úrovních. Kromě praktických ukázek bude ve workshopu vymezen i prostor pro sdílení vlastních zkušeností a pro diskuzi.

13.06.
2016
Markéta Flajšhansová: Gramatika efektivně


Seminář představí jeden z možných aktivizujících prvků ve výuce češtiny pro cizince – metodu nácviku nového mluvnického jevu, konkrétně akuzativu singuláru, zpracovaného do interaktivní prezentace v PowerPointu. Prezentace je zaměřena na vytvoření praktických jazykových návyků a dovedností za pomoci signálních neverbálních i verbálních prostředků. Je cílena na mírně pokročilé začátečníky. Vznikla jako doplňkové cvičení k učebnicím Lídy Holé a lze ji použít při výuce studentů se slovanským i neslovanským mateřským jazykem. Je určena pro výuku studentů ve věku SŠ, VŠ a dospělých.

13.06.
2016
Petra Hanušková: Aplikace LyrycsTraining a možnosti jejího využití ve výuce ČCJ


Na praktickém workshopu se účastníci seznámí s webovou aplikací LyricsTraining. Jedná se o aplikaci určenou pro výuku a rozvoj znalosti cizích jazyků prostřednictvím hudebních videoklipů. Aplikace umožňuje vytvoření jednoduchých poslechových cvičení, v nichž mají studenti za úkol doplnit vynechaná slova, případně vybrat chybějící slovo z nabídky. Jedná se tedy o jakési alternativní poslechové cvičení, které reflektuje různé přízvuky a výslovnost mluvčích. Cílem aplikace je zlepšení schopnosti studentů rozpoznávat zvuky a slova v cizím jazyce a zároveň může pomáhat přiučení se a procvičování slovní zásoby. Studenti se učí cizí jazyk zábavnou formou na svých oblíbených písních a téměř nevědomky trénují své poslechové schopnosti. Při workshopu si účastníci vyzkouší využití aplikace z pohledu studenta, aby dokázali aplikaci lépe porozumět. Poté si vyzkouší vytvořit svůj vlastní učební materiál, včetně tvorby cvičení optimalizovaného na konkrétní problematiku.

13.06.
2016
Martina Limburg Loučková: Aplikace Movies a studium cizího jazyka pomocí celovečerního filmu


Naše aplikace pomáhá jak studentovi tak lektorovi maximálně těžit z výhod autentického studijního materiálu a zároveň odstraňuje některé jeho nevýhody. Předvedeme účastníkům, jak ji lze použít při výuce, zároveň si ji budou moci vyzkoušet z pozice studenta.

13.06.
2016
Lucie Gramelová: Netradiční kreativní přístupy


Úvodem semináře se podíváme na přehled a klasifikaci aktuálních kreativních přístupů, zejména z prostředí language-hackingu. Na semináři se budeme podrobněji zabývat využitím dvou inovativních přístupů ve výuce cizích jazyků: myšlenkovými mapami a flashcards aplikacemi. Jedná se o světové trendy rozšířené jak mezi language-hackery, tak mezi polygloty, zároveň však velmi dobře využitelné například při práci s věčnými začátečníky. Variabilita obou přístupů umožňuje používat tyto metody ve skupině i individuálně, na jakékoliv úrovni, s jakýmkoliv tématem.

12.06.
2016
Zápis z 52. setkání AUČCJ (5.3.2016)


Dne 5.3.2016 se uskutečnilo 52. setkání AUČCJ. O průběhu setkání si můžete přečíst v textu níže.


Program 53. setkání, které se uskuteční 4. června 2016, je k dispozici po otevření tohoto příspěvku. Najdete v něm také popis cesty na místo konání setkání.

Počet míst na workshopy je omezen, přihlašujte se, prosím, do čtvrtka 2. června (12:00) pomocí on-line formuláře na adrese http://1url.cz/tt1sb.

Těšíme se na Vás!


Do programu červnového setkání AUČCJ bude zařazeno celkem 8 workshopů. Abychom mohli zajistit jejich případné opakování, prosíme Vás o vyjádření, kterých 3 workshopů byste se nejraději zúčastnili.

Hlasovat můžete do středy 25. 5. 2016 (15:00) zde: http://1url.cz/nt1rh.

POZOR! Nejde o přihlášku na daný workshop. Jedná se pouze o anonymní anketu zjišťující Váš předběžný zájem. Hlasování bude otevřeno do 25. 5. 2016 (15:00). Přihlášení na konkrétní workshopy bude možné až od 26. 5. 2016 po zveřejnění programu setkání s časy konání workshopů. Anotace workshopů najdete zde: http://www.auccj.cz/anotace-setkani/anotace-prispevku-53-setkani-a436

19.03.
2016
Vlaďka Kopczyková-Dobešová: Pracovní sešit k učebnici Žijeme v Česku, umíme česky


Pracovní sešit češtiny pro cizince je součástí učebnice Žijeme v Česku, umíme česky, která je v ruské, anglické, vietnamské a španělské verzi. Pracovní sešit slouží k rozšířenému procvičování gramatiky i lexika. Obsahuje ilustrace, a to i formou obrázkového čtení.

19.03.
2016
Josef Kundrát: Prokrastinace jako zdroj distresu


Prokrastinace (liknavost, odkládání povinností) a špatný time managemet představují jeden ze zásadních zdrojů distresu v pracovním i osobním životě. Během přednášky budou rozebrány příčiny a druhy prokrastinace, možnosti dlouhodobého zvládání a praktické techniky na překonávání prokrastinačního chování.
19.03.
2016
Svatava Škodová: Nový formát zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 pro trvalý pobyt v ČR


V příspěvku bude představen nový formát zkoušky. Informace budou prezentovány zvláště s ohledem na lektory, kteří připravují cizince na danou zkoušku. Zdůrazněny budou změny ve zkoušce oproti dosavadnímu formátu.

19.03.
2016
Jitka Cvejnová: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2


Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis představuje základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jej lze využít jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. 

19.03.
2016
Dana Havlíková: Produktivní řečové dovednosti ve výuce začátečníků


Psaní a mluvení patří mezi produktivní řečové dovednosti, ale přitom každá z těchto dovedností mívá ve výuce zcela jiné místo. Mluvené slovo je tím prvním, čím výuku zahajujeme, ve výuce bývá dominantní a i studenti většinou vnímají mluvení jako nejdůležitější. Psaní je naopak často opomíjené, ne vždy se mu cíleně věnujeme a někdy na něj prostě nezbývá čas. Je ale to, že v lekcích mluvíme, skutečným nácvikem dovednosti mluvení? Cílem workshopu je společně se zamyslet nad správným nácvikem těchto řečových dovedností specificky ve výuce začátečníků.

19.03.
2016
Josef Ponikelský: Projektové vyučování v hodinách češtiny


Cílem tohoto praktického workshopu je dozvědět se základní informace o projektovém vyučování a podívat se na jednoduché příklady, jak ho využít v hodinách češtiny (cíl, načasování, výstup). A jelikož se jedná o praktický seminář, pokusíme se také vytvořit miniprojekt jako ukončení jedné lekce v učebnici na úrovni A1.


Prohlédněte si fotografie z 52. setkání Asociace, které se uskutečnilo 5. března 2016.


Program 52. setkání, které se uskuteční 5. března 2016, je k dispozici po otevření tohoto příspěvku. Najdete v něm také popis cesty na místo konání setkání. Těšíme se na Vás!


Jste členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka? Prosím uhraďte členský příspěvek za rok 2016, děkujeme!

07.12.
2015
Ivana Bozděchová: Korespondence v češtině - příručka pro cizince

<< 1 3 4 5 6 7 10 15 >>© AUČCJ 2004 - 2019 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek