Setkání


<< 1 3 4 5 6 7 10 15 >>

21.10.
2016
Lída Holá: Česky krok za krokem 1


Autorka představila učebnici Česky krok za krokem 1, jež je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší tato publikace metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). 

21.10.
2016
Jana Nováková: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B2 (CCE–B2)


Mnozí vyučující češtiny si kladou otázku, jak své studenty co nejlépe připravit ke zkouškám či testům. To je jeden z důvodů, proč vznikla publikace Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B2. Během workshopu se účastníci dozvěděli, jaké možnosti publikace pro přípravu nabízí, a získali praktické informace, díky kterým mohou zvýšit šance svých studentů na úspěch.

04.10.
2016
Zápis z 54. setkání AUČCJ (1.10.2016)


Dne 1.10.2016 se uskutečnilo 54. setkání AUČCJ. O průběhu setkání si můžete přečíst v tomto článku.


Program 54. setkání, které se uskuteční 1. října 2016, je k dispozici po otevření tohoto příspěvku. Najdete v něm také popis cesty na místo konání setkání.

Počet míst na workshopy je omezen, přihlašujte se, prosím, do čtvrtka 29. září (15:00) pomocí on-line formuláře na adrese http://1url.cz/FtoCF.

Těšíme se na Vás!

27.06.
2016
Zápis z 53. setkání AUČCJ (4.6.2016)


Dne 4.6.2016 se uskutečnilo 53. setkání AUČCJ. O průběhu setkání si můžete přečíst v textu níže.

13.06.
2016
Jana Zmrzlíková: Ahoj – časopis pro studenty češtiny pro cizince


Online časopis Ahoj (www.casopis-ahoj.cz) bude vycházet čtvrtletně (první číslo v květnu 2016) a je určen studentům češtiny pro cizince. Časopis obsahuje české texty na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení a mnoho dalšího. Články jsou rozděleny podle úrovně na snadné, středně obtížné a obtížné. Časopis lze využít jako doplňkový materiál přímo ve výuce nebo jako materiál pro samostudium. Autorkami příspěvků v časopisu jsou lektorky češtiny pro cizince s dlouholetou praxí.

13.06.
2016
Zuzana Halsey: Mobilní aplikace „Ten Ta To“


Interaktivní pomůcka k procvičování gramatických rodů substantiv.

13.06.
2016
Jana Rodrová, Markéta Vymětalová: Čeština pro cizince – Jazykové hry


Kniha Čeština pro cizince – Jazykové hry obsahuje 30 aktivit, které zábavnou formou (různé křížovky, osmisměrky, anagramy, hádanky apod.) procvičuje základní gramatické jevy a poskytuje zajímavé informace o České republice. Kniha je určena studentům češtiny jako cizího jazyka úrovně A1-A2, ale také lektorům jako doplňkový materiál ve výuce. Studenti ocení aktivitu na jedné straně a řešení hned na druhé. Vychází v praktické kroužkové vazbě.

13.06.
2016
Petr Hladík: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků


Vést výuku pestrou, zábavnou a poutavou formou není složité, když si vezmete na pomoc tuto knížku. Obsahuje 111 nových her vhodných pro výuku prakticky všech jazyků – nezáleží na tom, zda učíte angličtinu, němčinu, češtinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu nebo jakýkoliv jiný jazyk. Hry jsou rozděleny do šesti oblastí podle cíle, a to na aktivizující, seznamovací, konverzační, gramatické a hry pro rozvoj psaní. U každé hry se dozvíte informaci o čase, který zabere, jazykové úrovni, pro kterou je určena, její organizaci, studijních cílech a potřebných pomůckách. Kromě popisu průběhu hry v knize dále naleznete řadu konkrétních příkladů a příloh (herní plány, obrázky, kartičky), které si můžete zdarma stáhnout z internetu v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Chcete-li nadchnout své studenty a vzbudit v nich zájem o jazyk, je tato kniha určena právě vám.

13.06.
2016
Jarmila Valková: Alternativní metody: využít a opustit


Příspěvek interaktivně připomene vybrané alternativní či méně časté metody ve vyučování druhého jazyka se zaměřením na následující dva aspekty: 1) Určité techniky a postupy těchto metod, které můžeme v současnosti s úspěchem využít ve vyučování druhého jazyka, máme-li za cíl rozvíjení komunikační kompetence. Budou představeny konkrétní techniky a aktivity k použití ve výuce češtiny. 2) Objevená úskalí a klíčová zjištění vytvářející důvody k překonání těchto metod ve vyučování druhého jazyka, je-li cílem rozvíjení komunikační kompetence.

13.06.
2016
Pavlína Vališová: Využití korpusů ve výuce ČCJ (metoda Data-driven learning)


Jazykové korpusy přinášejí autentický jazyk neupravený pro didaktické účely. Díky velkému množství dat můžeme v korpusu najít typická užití a nejčastější kontexty slov. Pokud se studenti naučí s korpusem pracovat, lze jej využívat jako doplněk slovníku. Metodu Data-driven learning začal poprvé využívat pro angličtinu Tim Jonhs v 90. letech na univerzitě v Birminghamu. Její podstatou je přímá práce studentů s korpusem, tzn., že studenti sami vyhledávají v korpusu a pozorují jazyková data. Na základě své observace pak zobecňují pravidlo. Metoda však může být i více řízená, např. když učitel připraví konkrétní otázky nebo v případě technických obtíží vytiskne vybrané řádky z korpusu na papír. Workshop představí konkrétní aktivity, jak využívat Český národní korpus ve výuce, především on-line nástroj SyD.

13.06.
2016
Kateřina Sachrová: Když učebnice nestačí aneb Nebojte se autentického textu


Téměř každý vyučující češtiny jako cizího jazyka ve své výuce někdy využívá neučebnicové textové materiály (autentické či uměle vytvořené), a to buď ve snaze o zpestření vyučování či v případě nedostačujícího obsahu dané učebnice. V úvodu workshopu bude účastníkům stručně nastíněna problematika textové různorodosti učebnicových textů a výsledky obsahové analýzy vybraných učebních materiálů z hlediska zastoupení funkčních stylů. Cílem workshopu pak bude představit několik aktivit a návrhů na práci s autentickými texty prostěsdělovacího, odborného, administrativního, publicistického a uměleckého funkčního stylu. Společně se pokusíme najít odpověď na otázku, proč a jakým způsobem bychom mohli/měli se stylovým rozlišováním seznamovat studenty českého jazyka již na nižších úrovních. Kromě praktických ukázek bude ve workshopu vymezen i prostor pro sdílení vlastních zkušeností a pro diskuzi.

13.06.
2016
Markéta Flajšhansová: Gramatika efektivně


Seminář představí jeden z možných aktivizujících prvků ve výuce češtiny pro cizince – metodu nácviku nového mluvnického jevu, konkrétně akuzativu singuláru, zpracovaného do interaktivní prezentace v PowerPointu. Prezentace je zaměřena na vytvoření praktických jazykových návyků a dovedností za pomoci signálních neverbálních i verbálních prostředků. Je cílena na mírně pokročilé začátečníky. Vznikla jako doplňkové cvičení k učebnicím Lídy Holé a lze ji použít při výuce studentů se slovanským i neslovanským mateřským jazykem. Je určena pro výuku studentů ve věku SŠ, VŠ a dospělých.

13.06.
2016
Petra Hanušková: Aplikace LyrycsTraining a možnosti jejího využití ve výuce ČCJ


Na praktickém workshopu se účastníci seznámí s webovou aplikací LyricsTraining. Jedná se o aplikaci určenou pro výuku a rozvoj znalosti cizích jazyků prostřednictvím hudebních videoklipů. Aplikace umožňuje vytvoření jednoduchých poslechových cvičení, v nichž mají studenti za úkol doplnit vynechaná slova, případně vybrat chybějící slovo z nabídky. Jedná se tedy o jakési alternativní poslechové cvičení, které reflektuje různé přízvuky a výslovnost mluvčích. Cílem aplikace je zlepšení schopnosti studentů rozpoznávat zvuky a slova v cizím jazyce a zároveň může pomáhat přiučení se a procvičování slovní zásoby. Studenti se učí cizí jazyk zábavnou formou na svých oblíbených písních a téměř nevědomky trénují své poslechové schopnosti. Při workshopu si účastníci vyzkouší využití aplikace z pohledu studenta, aby dokázali aplikaci lépe porozumět. Poté si vyzkouší vytvořit svůj vlastní učební materiál, včetně tvorby cvičení optimalizovaného na konkrétní problematiku.

13.06.
2016
Martina Limburg Loučková: Aplikace Movies a studium cizího jazyka pomocí celovečerního filmu


Naše aplikace pomáhá jak studentovi tak lektorovi maximálně těžit z výhod autentického studijního materiálu a zároveň odstraňuje některé jeho nevýhody. Předvedeme účastníkům, jak ji lze použít při výuce, zároveň si ji budou moci vyzkoušet z pozice studenta.

13.06.
2016
Lucie Gramelová: Netradiční kreativní přístupy


Úvodem semináře se podíváme na přehled a klasifikaci aktuálních kreativních přístupů, zejména z prostředí language-hackingu. Na semináři se budeme podrobněji zabývat využitím dvou inovativních přístupů ve výuce cizích jazyků: myšlenkovými mapami a flashcards aplikacemi. Jedná se o světové trendy rozšířené jak mezi language-hackery, tak mezi polygloty, zároveň však velmi dobře využitelné například při práci s věčnými začátečníky. Variabilita obou přístupů umožňuje používat tyto metody ve skupině i individuálně, na jakékoliv úrovni, s jakýmkoliv tématem.

12.06.
2016
Zápis z 52. setkání AUČCJ (5.3.2016)


Dne 5.3.2016 se uskutečnilo 52. setkání AUČCJ. O průběhu setkání si můžete přečíst v textu níže.


Program 53. setkání, které se uskuteční 4. června 2016, je k dispozici po otevření tohoto příspěvku. Najdete v něm také popis cesty na místo konání setkání.

Počet míst na workshopy je omezen, přihlašujte se, prosím, do čtvrtka 2. června (12:00) pomocí on-line formuláře na adrese http://1url.cz/tt1sb.

Těšíme se na Vás!


Do programu červnového setkání AUČCJ bude zařazeno celkem 8 workshopů. Abychom mohli zajistit jejich případné opakování, prosíme Vás o vyjádření, kterých 3 workshopů byste se nejraději zúčastnili.

Hlasovat můžete do středy 25. 5. 2016 (15:00) zde: http://1url.cz/nt1rh.

POZOR! Nejde o přihlášku na daný workshop. Jedná se pouze o anonymní anketu zjišťující Váš předběžný zájem. Hlasování bude otevřeno do 25. 5. 2016 (15:00). Přihlášení na konkrétní workshopy bude možné až od 26. 5. 2016 po zveřejnění programu setkání s časy konání workshopů. Anotace workshopů najdete zde: http://www.auccj.cz/anotace-setkani/anotace-prispevku-53-setkani-a436

19.03.
2016
Vlaďka Kopczyková-Dobešová: Pracovní sešit k učebnici Žijeme v Česku, umíme česky


Pracovní sešit češtiny pro cizince je součástí učebnice Žijeme v Česku, umíme česky, která je v ruské, anglické, vietnamské a španělské verzi. Pracovní sešit slouží k rozšířenému procvičování gramatiky i lexika. Obsahuje ilustrace, a to i formou obrázkového čtení.

19.03.
2016
Josef Kundrát: Prokrastinace jako zdroj distresu


Prokrastinace (liknavost, odkládání povinností) a špatný time managemet představují jeden ze zásadních zdrojů distresu v pracovním i osobním životě. Během přednášky budou rozebrány příčiny a druhy prokrastinace, možnosti dlouhodobého zvládání a praktické techniky na překonávání prokrastinačního chování.
19.03.
2016
Svatava Škodová: Nový formát zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 pro trvalý pobyt v ČR


V příspěvku bude představen nový formát zkoušky. Informace budou prezentovány zvláště s ohledem na lektory, kteří připravují cizince na danou zkoušku. Zdůrazněny budou změny ve zkoušce oproti dosavadnímu formátu.

<< 1 3 4 5 6 7 10 15 >>© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek