Příspěvky


<< 1 2 3 4 5 >>

13.06.
2016
Kateřina Sachrová: Když učebnice nestačí aneb Nebojte se autentického textu


Téměř každý vyučující češtiny jako cizího jazyka ve své výuce někdy využívá neučebnicové textové materiály (autentické či uměle vytvořené), a to buď ve snaze o zpestření vyučování či v případě nedostačujícího obsahu dané učebnice. V úvodu workshopu bude účastníkům stručně nastíněna problematika textové různorodosti učebnicových textů a výsledky obsahové analýzy vybraných učebních materiálů z hlediska zastoupení funkčních stylů. Cílem workshopu pak bude představit několik aktivit a návrhů na práci s autentickými texty prostěsdělovacího, odborného, administrativního, publicistického a uměleckého funkčního stylu. Společně se pokusíme najít odpověď na otázku, proč a jakým způsobem bychom mohli/měli se stylovým rozlišováním seznamovat studenty českého jazyka již na nižších úrovních. Kromě praktických ukázek bude ve workshopu vymezen i prostor pro sdílení vlastních zkušeností a pro diskuzi.

13.06.
2016
Markéta Flajšhansová: Gramatika efektivně


Seminář představí jeden z možných aktivizujících prvků ve výuce češtiny pro cizince – metodu nácviku nového mluvnického jevu, konkrétně akuzativu singuláru, zpracovaného do interaktivní prezentace v PowerPointu. Prezentace je zaměřena na vytvoření praktických jazykových návyků a dovedností za pomoci signálních neverbálních i verbálních prostředků. Je cílena na mírně pokročilé začátečníky. Vznikla jako doplňkové cvičení k učebnicím Lídy Holé a lze ji použít při výuce studentů se slovanským i neslovanským mateřským jazykem. Je určena pro výuku studentů ve věku SŠ, VŠ a dospělých.

13.06.
2016
Petra Hanušková: Aplikace LyrycsTraining a možnosti jejího využití ve výuce ČCJ


Na praktickém workshopu se účastníci seznámí s webovou aplikací LyricsTraining. Jedná se o aplikaci určenou pro výuku a rozvoj znalosti cizích jazyků prostřednictvím hudebních videoklipů. Aplikace umožňuje vytvoření jednoduchých poslechových cvičení, v nichž mají studenti za úkol doplnit vynechaná slova, případně vybrat chybějící slovo z nabídky. Jedná se tedy o jakési alternativní poslechové cvičení, které reflektuje různé přízvuky a výslovnost mluvčích. Cílem aplikace je zlepšení schopnosti studentů rozpoznávat zvuky a slova v cizím jazyce a zároveň může pomáhat přiučení se a procvičování slovní zásoby. Studenti se učí cizí jazyk zábavnou formou na svých oblíbených písních a téměř nevědomky trénují své poslechové schopnosti. Při workshopu si účastníci vyzkouší využití aplikace z pohledu studenta, aby dokázali aplikaci lépe porozumět. Poté si vyzkouší vytvořit svůj vlastní učební materiál, včetně tvorby cvičení optimalizovaného na konkrétní problematiku.

13.06.
2016
Martina Limburg Loučková: Aplikace Movies a studium cizího jazyka pomocí celovečerního filmu


Naše aplikace pomáhá jak studentovi tak lektorovi maximálně těžit z výhod autentického studijního materiálu a zároveň odstraňuje některé jeho nevýhody. Předvedeme účastníkům, jak ji lze použít při výuce, zároveň si ji budou moci vyzkoušet z pozice studenta.

13.06.
2016
Lucie Gramelová: Netradiční kreativní přístupy


Úvodem semináře se podíváme na přehled a klasifikaci aktuálních kreativních přístupů, zejména z prostředí language-hackingu. Na semináři se budeme podrobněji zabývat využitím dvou inovativních přístupů ve výuce cizích jazyků: myšlenkovými mapami a flashcards aplikacemi. Jedná se o světové trendy rozšířené jak mezi language-hackery, tak mezi polygloty, zároveň však velmi dobře využitelné například při práci s věčnými začátečníky. Variabilita obou přístupů umožňuje používat tyto metody ve skupině i individuálně, na jakékoliv úrovni, s jakýmkoliv tématem.

19.03.
2016
Vlaďka Kopczyková-Dobešová: Pracovní sešit k učebnici Žijeme v Česku, umíme česky


Pracovní sešit češtiny pro cizince je součástí učebnice Žijeme v Česku, umíme česky, která je v ruské, anglické, vietnamské a španělské verzi. Pracovní sešit slouží k rozšířenému procvičování gramatiky i lexika. Obsahuje ilustrace, a to i formou obrázkového čtení.

19.03.
2016
Josef Kundrát: Prokrastinace jako zdroj distresu


Prokrastinace (liknavost, odkládání povinností) a špatný time managemet představují jeden ze zásadních zdrojů distresu v pracovním i osobním životě. Během přednášky budou rozebrány příčiny a druhy prokrastinace, možnosti dlouhodobého zvládání a praktické techniky na překonávání prokrastinačního chování.
19.03.
2016
Svatava Škodová: Nový formát zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 pro trvalý pobyt v ČR


V příspěvku bude představen nový formát zkoušky. Informace budou prezentovány zvláště s ohledem na lektory, kteří připravují cizince na danou zkoušku. Zdůrazněny budou změny ve zkoušce oproti dosavadnímu formátu.

19.03.
2016
Jitka Cvejnová: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2


Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis představuje základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jej lze využít jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. 

19.03.
2016
Dana Havlíková: Produktivní řečové dovednosti ve výuce začátečníků


Psaní a mluvení patří mezi produktivní řečové dovednosti, ale přitom každá z těchto dovedností mívá ve výuce zcela jiné místo. Mluvené slovo je tím prvním, čím výuku zahajujeme, ve výuce bývá dominantní a i studenti většinou vnímají mluvení jako nejdůležitější. Psaní je naopak často opomíjené, ne vždy se mu cíleně věnujeme a někdy na něj prostě nezbývá čas. Je ale to, že v lekcích mluvíme, skutečným nácvikem dovednosti mluvení? Cílem workshopu je společně se zamyslet nad správným nácvikem těchto řečových dovedností specificky ve výuce začátečníků.

19.03.
2016
Josef Ponikelský: Projektové vyučování v hodinách češtiny


Cílem tohoto praktického workshopu je dozvědět se základní informace o projektovém vyučování a podívat se na jednoduché příklady, jak ho využít v hodinách češtiny (cíl, načasování, výstup). A jelikož se jedná o praktický seminář, pokusíme se také vytvořit miniprojekt jako ukončení jedné lekce v učebnici na úrovni A1.


Jste členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka? Prosím uhraďte členský příspěvek za rok 2016, děkujeme!

07.12.
2015
Ivana Bozděchová: Korespondence v češtině - příručka pro cizince

07.12.
2015
Svatava Škodová: Když jsou děti hosté, kteří přišli na návštěvu do jazyka

07.12.
2015
Linda Doleží: AUČCJ a výuka dětí-cizinců

07.12.
2015
Meta: Vzdělávací obsah Češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ

07.12.
2015
Ivana Bozděchová: Korespondence v češtině - příručka pro cizince (workshop)

07.12.
2015
Dana Hůlková Nývltová: Jak čteme? S porozuměním?

07.12.
2015
Anastasiia Martínková: Hry série Děti světa jako tréninkový nástroj mezikulturní komunikace

07.12.
2015
Levebee: Aplikace Včelka pro zlepšení čtenářských dovedností

05.10.
2015
Dana Havlíková: Metodická podpora poskytovaná lektorům AUČCJ

05.10.
2015
Magda Hromadová: Zpětná vazba pro začínající lektory - postřehy a příklady z praxe

05.10.
2015
Dana Havlíková: Metodická podpora poskytovaná lektorům AUČCJ (workshop)

05.10.
2015
Dita Macháčková: Krátký film a jeho využití ve výuce češtiny pro cizince

05.10.
2015
Jana Slavíková: Jak udělat podcast

<< 1 2 3 4 5 >>© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek