Místo konání: ÚJOP UK Praha, Hloubětín

I. Aktuality:

 • informace o aktuální situaci knihovny - nové učebnice (současný stav - 118 titulů) Z.Ostmeyerová
 • informace o sborníku - vychází v lednu (budou zahrnuty i příspěvky z října a listopadu) -
J. Čemusová

II.Sociokulturní aspekty rusky mluvících studentů (N. Rajnochová, ÚSVS FF UK Praha)

 • nesprávné užití homonymních prefixů - pojít, uplatit, opsat (Pošel včera s námi, Uplatím vám za vaši laskavost. (zaplatím), Mohu vám opsat včerejší příhodu?, Mohu ti unést tu knihu domů?)
 • formální záměna lexikálních jednotek - tuzemec (domorodec), Madona s mládencem (Madona s dítětem)
 • frazeologie - lexikální (Svět je těsný.- úzký (malý), Opakování je matka učení.- (moudrosti), atd.
 • vnitrojazykové interference - záměny prefixů (vzrušený - rozrušený)
 • diferenciace (rozruch a hluk)
 • fonetické chyby - délka samohlásek, nesprávný přízvuk, artikulace českých fonémů - ř (try), -h (cherna, chotel), - r,l (Pilzeň, prst - problém s přízvukem)
 • gramatické chyby - morfologie - vid (Pokaždé se vracel pozdě, vrátil pozdě ...),
 • podmiňovací způsob - přidává další formu být (Kdybych jsem přišel včas, ...), - genitiv záporový - (Sestry není tady.), - shoda jmen - skloňování - M - ami, emi
 • syntax - zvratná částice se, aby - (...aby koupit květiny, jeli do města.), vynechávání přísudku - (On malíř, Kde ty?), pomocné sloveso (Jsem nekoupila tu knihu.)
 • ortografie - oddělené psaní ne (ne mám), diakritická znaménka (š - sh, sch, y- ruské u -y, bydy, ylice, b,p,c,x - v,r,s,ch, měkký jer - bje)
Problém interference je aktuální - rozpracovat učebnici a další materiály

III. Sociokulturní aspekty při výuce rusky mluvících studentů II (K. Judasová, ÚJOP UK, SJOP Poděbrady)

 • zvyšuje se počet rusky mluvících studentů
 • ekonomické zaměření - rusky mluvící studenti (Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Uzbekistán, Srbsko, Makedonie, Bulharsko)
 • 20 hodin týdně 9 měsíců
 • fonetika: znělost a neznělost - (Kdo - kto), délka vokálů a akcentu ve slově, měkčení i na začátku slova, málo otevřená výslovnost (e - spíše vyslovují jako i), polykání samohlásek, krácení konce slov, protahování uprostřed a na začátku slov, prepozice jako součást slova - na stole=na stóle, neoddělují délku od akcentu (vir - vír, laská - láska)
 • gramatika - pády - více instrumentálu, (do lékaře, vidím jich, jdu na banku, schovat se od deště, já rád číst), pády po číslovkách, řazení malých slov - druhé místo, stupňování adjektiv a adverbií, posesivní zájmena - otcův, matčin - nemají rádi, slovesa - vidy - prefixy nejsou shodné jako v ruštině, zařazování pomocného slovesa být (byl je, byl jsou, byli by, byl by), zájmeno ve větě, reflexivní se, reflexivní pasivum (Tabule se maže studentem, Dveře byly mnou otevřeny.)
 • slovní zásoba - (zápach = vůně, mír = svět, atd.)
 • kulturní zázemí - historické události (rok 1968 - trauma), s mladými lidmi nemají problémy, po několika měsících se začleňují do společnosti, nechtějí ale úplně splynout s Čechy, chtějí si zachovat vlastní identitu

IV. Zkušenosti z výuky rusky mluvících studentů (J. Zemek)

 • srovnání studentů Rusů a studentů rusky mluvících
 • výkladové slovníky
 • běloruština - lexikum - západoslovanský j., gramatika - východoslovanský j.
 • jaké učebnice?
 • srovnávací tabulka ruské, ukrajinské a běloruské abecedy
 • www.wikipedie.cz - tady najdeme různé abecedy a jazyky
 • redukce výslovnosti
 • Tobiáš: logopedické příručky
 • Vlček: Úskalí ruské slovní zásoby

V. ,,Učili jsme se česky..." - příspěvek studentů (Lily Badurova, VŠE Praha, Gocha Ochigava, PF UK)

 • jaký by měl/a být učitel/ka? - společenský/á, milý/á, spravedlivý/á, trpělivý/á, citlivý/á, nesmí být nervózní
 • mluvit o zajímavých věcech, pořádat exkurze, večírky
 • učit odborný jazyk
 • oblečení - vkusné oblečení, jak se obléká doma, do kina, do divadla
 • problém - srovnávání s ruskou gramatikou, nesrovnávat - ztráta času, věnovat pozornost jenom tomu cizímu jazyku ( v tomto případě češtině)
 • výslovnost - je dlouhý proces
 • komunikovat s českými studenty, většinou posloucháme jenom učitele, není praxe
 • studenti málo mluví, třída je naše rodina - využít této situace a naučit se mluvit ve třídě

VI. Sociokulturní aspekty při výuce polsky mluvících studentů (Š. Balík, Jagellonská univerzita, Krakov)

 • fonetika - h, ch, ř - nepřesná výslovnost, sykavky - menší problémy, polská výslovnost i, y, v, slabikotvorné r, l - na konci slova nevyslovují (smysl - [smys], vítr - [vít]), kvantita samohlásek, kumulace jevů - vyléčit - výslovnost -y, délka na druhé slabice, přízvuk
 • morfologie - muž, stroj, růže - problémy v deklinaci, demokracie - ie - vynechávání -i [demokrací], podivné tvary - koncovky (o pěkným klukovi, hrát - hrám), číslovky a zájmena (jenž, všechen, tentýž), skloňování cizích slov (garáž - maskulinum), idea, datum, aby + infinitiv,
 • slovosled - není druhá pozice, genitiv pl. v akuzativu pl. (pro pěkných mužů), spřežky - neradi čtou háčky a čárky
 • lexikum - (taká holka), doslovné překlady z polštiny
 • sociokulturní aspekty - zeměpisný aspekt - Slezsko - čeština i na gymnáziích, těšínský komplex - Poláci, kteří rozumějí česky - chybí jim větší motivace, zpočátku dobře rozumějí, zájem o češtinu roste - film Samotáři, spisovatelé - Ota Pavel, Václav Havel, Milan Kundera
 • český stůl - mluví se česky, autorská čtení, přednášky v češtině, studenti bohemistiky - převládá polština, propagace české kultury v Krakově (www.ceskystul.wz.cz)
 • lektor - výhody - mluví jen česky, neumí polsky, je tam trvale, pracuje i mimo výuku,pořádá výlety
 • E. Lotko - Zrádná slova v češtině

VII. Prezentace učebnice češtiny pro bulharské studenty, sociokulturní aspekty při výuce (H. Gladková, ÚSVS FF UK Praha)

 • bohemistika v Bulharsku - prestižní postavení (prestiž jako národ, stát, kultura), dlouhá tradice česko-bulharských styků, oblíbená cílová země pro turisty vše je zesíleno na vysoké škole, kvalitní a dobré vzdělání
 • přes veškeré ekonomické krize - česká literatura se stále vydává (M. Kundera, M. Viewegh, J. Škvorecký, K. H. Mácha)
 • kniha - rok 1993, 303 stran, (přes 500 normostran), gramatické přehledy, vše v češtině, je určena filologům, zaměření na morfologický systém bez výjimek, základní struktura syntaktická (bulharština nemá pády), obsahuje asi 3000 slov, audio-orální cvičení, abeceda, výslovnost, 12 výkladových lekcí, 3 opakovací lekce, morfologie češtiny, pravopis, hláskové alterace, česko-bulharský slovník, struktura lekce (úvodní text, mluvnické jevy a cvičení, lexikálně-gramatická cvičení, fonetická cvičení)
 • bulharština nemá infinitiv

VIII. Výuka vidu (M. Hrdlička, ÚBS FF UK Praha)

 • závisí na: komunikační kompetence, mateřský jazyk, znalost dalších jazyků, vzdělání, věk
 • výklad: postupný, cyklický, didaktický, mnoho příkladů, cvičení, učebnicové zpracování - výklad povrchní, špatné příklady, zavádějící zjednodušení výkladu
 • zdůrazňovat přednosti - primitivní způsob časů, popisuje děj na minimálním prostoru(stačí jeden prefix)
 • I. Poldauf: Čeština jazyk cizí - imperfektum - filmuje děj, perfektum - fotografuje děj (Každý den ti budu psát dopis, každý den ti napíšu dopis - Kolik bude dopisů?, Zítra odpoledne si koupíme televizi, Zítra odpoledne si budeme kupovat televizi.)

1. Imperfektum

 • nepříznaková slovesa
 • a) aktuální prézens - děj probíhá v okamžiku promluvy (Teď píšete poznámky.)
 • b) aktualizující role - živě si ji vybavujeme (Pamatuju se, jak jsem mu tu knihu půjčoval.)
 • c) vyjádření neaktuálních dějů, nezařazených - (Tomáš se učí německy, ráda cestuje...)
 • obvyklý děj (Každý den se vrací v 6, ale dnes se vrátí v 7.)
 • d) kulisa, pozadí pro jiný děj (Když jsem se díval na televizi, někdo zazvonil.)
 • e) paralelní děje současně probíhající (Kdy snídala, poslouchala rádio.)
 • f) vyjádření dovednosti, schopnosti, vlastnosti (Výborně vaří.)
 • g) vyjadřují cíl, záměr, snahu (Kolega prodává auto.)
 • h) děj pomalý, dlouho trvající, rozvláčný (Každé ráno vstávám - dlouho)
 • i) i pro děj dokončený - (Obraz maloval L. da Vinci.)
 • j) negativní rozkaz - imperfektivní - zákaz je dlouhodobý
 • k) výzva - imperf., varování - perf. (Pozor nevyhazuj ty knihy. - v průběhu akce, Pozor, nevyhoď ty knihy. - před začátkem akce)
 • l) nevíme, jak dopadne ten děj (Příští týden dělám zkoušku.)
 • m) rozložitelnosti činnosti na určité fáze - (Budete si brát ještě něco k jídlu?)
 • n) po fázových slovesech - začít, začínat, přestat, přestávat
 • o) zkušenost - (Četl jsi někdy Kunderu?)

2. Perfektum

 • a) děj spontánní, samovolný, nechtěný (Tady vždycky uklouznu. Pokaždé, když ji vidí, zčervená.)vrzení
 • čtení ve dvojicích
 • frazeologie a mluvení - dělení frází dle kritérií, vytváření dialogů podle modelu
 • gramatika - dokončování vět, řízená konverzace, doplňování slov do textu, transformační cvičení, řetězec slov - já chci kávu a ..., opravování chybných tvarů
 • slovní zásoba - typy a oblasti, dostanou role, které musí naplnit (vegetarián, chudý student)
 • psaní - napsat vlastní dialog, co rádi jedí a pijí, návštěva restaurace, problémy v restauraci
 • Beneš Ed: Metodika cizích jazyků
Aspekt se netýká pouze sloves, ale i dalších slov (pasivní adjektiva, slovesná substantiva) (Přeložený text, překládaný text; vysvětlená gramatika, vysvětlovaná gramatika; přerušený, přerušovaný, přerušení, přerušování)

IX. Práce se cvičením (P. Bulejčíková, JŠ Akcent IH)

poslech, čtení, mluvení, psaní, slovní zásoba, frazeologie, gramatika
 • obrázek - kde jsou ti lidé, co dělají; co rádi jíte, pijete
 • poslech - kdo je v restauraci, co pije a jí
 • čtení - řazení textu, pravdivá a nepravdivá tZápis z 10. setkání Asociace učitelů jako cizího jazyka

X. Prezentace CD-rom Čeština Expres (L. Holá)

 • příští rok bude i knižní publikace
 • doplněk učebnic nebo jako samostatný produkt
 • čeština na základní úrovni - podle SERR A1, trochu překračuje
 • univerzálnější
 • koncepce: 12 lekcí, základní komunikační situace, gramatika - potlačena, minimalizována, redukována (časy imperf. sloves, akuzativ, lokál, genitiv - implicitně, ve větách, osobní zájmena, krátké tvary - akuzativ, dativ - ve frázích, primární - já, ty, vy - dialogy)
 • lekce: kapitoly (A -G) - A - text, B- gramatika, C - konverzace, D - výslovnost, E - poslech, F - dril, G - komix, shrnutí lekce
 • kapitoly: mají cvičení - opravuje počítač - doplňte, seřaďte, opravte, zatrhněte správnou odpověď
 • glosář, fráze, audioskript, zadání úkolů, gramatika - v angličtině
 • dvě varianty - 1 499,- varianta s velkým slovníkem - 2 999,- (členové asociace - 20% sleva)
 • 100 hodin výuky, 420 cvičení, 550 nových slov, 100 frází, 900 obrázků a fotografií
Zapsala: Mgr. Barbora Herciková Kontrolovala: Jana Čemusová