Místo konání: ÚJOP UK Praha, Hloubětí

I. Aktuality:

Zpráva o činnosti AUČCJ v roce 2005 - podrobnosti na www
 • vydán sborník AUČCJ - 250 kusů, nakladatelství Akropolis
 • popisy úrovní A1, A2, B2 - k dispozici k nahlédnutí
 • moravská větev - ukončena činnost v Olomouci, možný přesun do Ostravy
 • 8 seminářů v roce 2005 - sociokulturní aspekty, nové metody
 • konzultační a poradentská činnost
 • v současnosti 155 členů
 • projekt - Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze (žadatel: Centrum po integraci cizinců) - Marie Hádková, Jitka Cvejnová, Iva Papírníková (metodika a diagnostika)
 • projekt - školení lektorů (11. 2. 2006 - výběr expertů)
 • knihovna - úterý 15.00 - 17.00, učebna č. 6, PhDr. Ostmeyerová od března 2006
MUDr. Dominika Benešová
 • informace o projektu Euromobil - 2. fáze - další jazyky (rumunština, polština, maďarština, čeština, ...) - www.euro-mobil.org (webová stránka - praktické informace pro studenty, výukový program - na DVD nosiči), projekt EU
 • Čeština pro mediky - www.lf3.cuni.cz/cestina - volně přístupný (čeština pro každý den, lékařská čeština, přes 200 cvičení, slovník - 2000 slov, výklad gramatiky), verze na CD - možno objednat na adrese www.mikl@fenomen.as (450,-)

II. Ozvěny 10. setkáníb

(T. Piotrowska, Varšavská univerzita)

 • hlavní problém polských studentů - nevnímají češtinu jako cizí jazyk (v začátcích nemají problémy s porozuměním)
 • certifikace češtiny pro Poláky - (proběhlo testování - typ testu - MC (odpovědi a, b, c, d) - některé výsledky: poslech - ze 44 respondentů 20 mělo maximální počet bodů, výběr správné formy - 60% správných odpovědí, 4 osoby dostali maximální počet bodů)
tento způsob kontroly není vhodný v rámci takto podobných jazyků
 • studenti, kteří se učili angličtinu, se domnívají, že mluvnici nepotřebují
 • Je výuka mluvnice důležitá? - příklad:Co jste dělal včera? - Díval jsem se na televize. (rozumíme), ale Kupuju si televize. (tady se bez správné formy neobejdeme)

III. Společný evropský referenční rámec - problematika mezinárodní certifikace ČJC

(J. Pešička a J. Hasil, ÚBS FF UK Praha)

  • snaha o dosažení jednotné jazykové politiky - SERR (prof. J. L. M.Trim, prof. J. A. van Ek)
  • cíle:
   • získání komunikativní kompetence (co má být student cizího jazyka schopen dělat, jak se chovat v určité situaci -pojmy, emoce, postoj)
   • získání jazykové kompetence
   • získání kompetence sociolingvistiké (umět produkovat text určtitého typu, zahájení, vedení a ukončení rozhovoru)
   • získání kompetence strategické (využití jazykových i mimojazykových prostředků)
   • získání kompetence sociokulturní
   • získání kompetence společenské
  • Evropské jazykové porfolio
   • jazykový pas - přehled
   • jazykový životopis - sledování pokroků, plánování a hodnocení
   • sbírka prací a dokladů o dosažené jazykové úrovni
  • studující - motivace, sebehodnocení
  • vyučující - pomoc při strukturaci výukových jednotek, zachování rovnováhy mezi dovednostmi
  • vytvoření týmu - navázání kontaktu s mezinárodní komisí - ALTE (rovina legislativní, vypracování principů hodnocení)

IV. Evropské jazykové portfolio

(R.Perclová, PedF UK Praha)

   • schopnost vyjádřit se
   • sebehodnocení
   • projekt Rady Evropy - Divize jazykové politiky - www.coe.int/portfolio (veškereé informace)
   • 6 jazykových kompetencí
   • cíle - vícejazyčnost (nemluvit jenom anglicky), snazší porovnávání a zprůhledňování výsledků, celoživotní vzdělávání, návaznost, interkulturní kompetence
   • instituce - DIALANG (www.dialang.org - testy), ALTE (asociace - jazykové testování), EQUAL (jazykové služby) CERCLES
   • tabulky pro sebehodnocení
   • (angličtina - KET (A2), PET (B1), FCE (B2))
   • funkce - informativní (dát vědět, co umím), - pedagogická (stanovení cílů)
   • části - pas, životopis, sbírka prací a dokladů o dosažené jazykové úrovni (certifikáty...)
   • ukázky (grafika shodná pro všechny země EU) - obálka jazykového portfolia pro věkovou kategorii 15 - 19 let a pro dospělé, jazykový pas, tabulky jazykových dovedností, tabulky kompetencí, tabulky deskriptorů, obálka pro věk 11 - 15, pro nejmenší - do 11 let
   • myšlenku jazykového portfolia převzala EU - vytvořen pouze jazykový pas - součástí pracovní knížky
   • MŠMT - základní škola (A1, A2, začít B1), střední škola (B1, B2), maturita - základní úroveň B1, vyšší úroveň B2
   • pro děti (naklad. - Fraus, Fortuna), pro střední školy a pro dospělé (naklad.: Sciencia)

V. Popis referenční úrovně B1

(J. Cvejnová, Rychnov nad Kněžnou)

   • vznik - 1999 - 2000
   • výsledek 40letého úsilí - velký projekt Živé jazyky
   • základní principy - definovány v 70. letech (1971, 1975 - anglicky, 1976 - francouzsky)
   • jazykové učebnice - zač. 80. let - uspořádání jazykového materiálu
   • pol. 80. let - autentické texty, interaktivní přístup, zaměření na studenta, komunikativní přístup
   • vytvoření nové, revidované koncepce - 1990 - anglická verze
   • kolem roku 2000 - SERR - objektivní kritéria
   • zaměření také na definování cílů, obsahů a metod (praktická a metodická stránka)
   • mezinárodní srovnávání dosažených výsledků
   • prahová úroveň - od ní odvozeny ostatní úrovně
   • obecný cíl - používat jazyk pro své vlastní účely
   • specifické cíle - zaměřeny na: jazykové potřeby, jazykové funkce, na osobu, která se učí
   • kniha:
    • 14 kapitol
    • 4 dodatky
    • určena pedagogům
    • obsah materiálů nevyplývá z přesné analýzy jazykových potřeb
    • zobecněná zkušenost
    • česká redakce (vedoucí - M.Šára, další - J.Bischofová, H.Confortiová, J.Cvejnová, M.Čadská, J. Holub, Lánská, Z.Palková, M.Turzíková)
    • vydáno ve Strasburgu
    • Jazykové funkce, Obecné pojmy, Specifické formy a dodatky jsou specificky české
    • kapitoly: 5. - 7. nejdůležitější
    • pátá kapitola - Jazykové funkce - (Obava, strach - bát se, mít strach, jen aby, jen jestli)
    • dodatek A - 16 požadavků, které by měly být dodrženy
    • spisovný a běžně mluvený jazyk (koncovky obecné češtiny)
    • účel - standard pro sestavování výukových materiálů

VI. Popis referenční úrovně B2

(M. Hrdlička, ÚBS FF UK Praha)

   • autorský kolektiv (A. Adamovičová, J. Bischofová, J. Cvejnová, H. Gladková, J. Hasil, M. Hrdlička, P. Mareš, J. Nekvapil, Z. Palková, M. Šára, vedoucí projektu: J. Holub)
   • navazuje na B1
   • aplikace SERR
   • situace každodenního života, nepřímá komunikace (psané, mluvené texty), detaily
   • základna pro tvůrce výukových materiálů
   • cíl - moci dělat s jazykem vše, co student potřebuje
   • exaktnost, kompatibilita
   • poslední společná jazyková úroveň, další úrovně (C1, C2) se dělí podle specializace
   • vypracováno podle anglické pilotní verze
   • rozšiřuje 5. a 7. kapitolu, rozpracování stylů (hovorové, knižní prostředky)
   • společenské konvence
   • přesun od osobního k větší objektivitě
   • vyjadřování modality
   • dodatek - gramatika velmi propracovaná

VII. Využití reklamy ve výuce češtiny pro cizince - dílna

(P. Bulejčíková, JŠ Akcent IH)

    • skupina studentů - každá skupina dostane jeden obrázek a každý student napíše 5 asociací, které ho napadnou při pohledu na obrázek
    • své výpovědi si vymění se členy z jiných skupin
    • studenti napíšou podle daných asociací, jak obrázek vypadal
    • společně všichni čtou napsané texty a odhadují, ke kterému obrázku popisy patří
    • slogany reklam přiřazují k obrázku, odhadují
    • rozbor hesel (gramatika, lexikum)
    • další obrázek
    • zpracovat reklamu - filmově (studenti jsou - režisér, herci)
    • předvádění scének
    • opravování chyb
další postřehy a nápady ostatních
   • aby váš motor skvěle šel - využití tohoto sloganu pro zapamatování minulého času slovesa jít
   • využití reklamy při výkladu imperativu
všichni účastnící dílny spokojeni, reklama - dobrý nápad

Tato lekce bude k dispozici na www.auccj.org

Zapsala: Mgr. Barbora Herciková Zkontrolovala: Jana Čemusová