Místo konání: ÚJOP UK Praha, Hloubětín

I. Aktuality:

 • setkání AUČJ - v Ostravě 1. 4. 2006 - téma - výuka vietnamsky mluvících studentů
 • setkání v Řezně - 17. a 18. listopadu, další informace na www.auccj.org
 • seminář 20. a 21. června, ÚJOP UK Poděbrady, další info na www.auccj.org, www.ujop.cuni.cz
 • výzva k zasílání příspěvku na téma Jazyk a jeho role v integraci imigrantů (více info na www.auccj.org, www.migraceonline.cz)
 • PhDr. Milena Vonková - www.sme-in-dialogue.de - projekt Leonardo da Vinci - termín 2003 - 2006 - seznámení s projektem - profesně orientovaný jazykový kurz, na internetu k dispozici lekce 1 - 8, základ kurzu - 10 lekcí, nadstavbový kurz - marketing, založení firmy, agenda firmy, podle SERR - závěrečná úroveň B1

II. Spisovná versus nespisovná čeština

(S. Čmejrková, ÚJČ AV ČR, oddělení stylistiky a textové lingvistiky)

 • mluvený a psaný jazyk - Jeden jazyk nebo dva ?
 • psaný jazyk - intelektuálnější, naplánovaný, připravený
 • mluvený - spontánní, nepřipravený, neuhlazený
 • protiklad češtiny spisovné a nespisovné varianty (dialekt, slang, žargon, ...)
 • spisovná a obecná čeština - největší protiklad a hlavní problém (obecná čeština se šíří i na Moravu)
 • Vystačí mluvčí pouze s jednou variantou jazyka?
 • spisovná čeština - odborné, vědecké texty, noviny a časopisy - zpravodajství
 • konverzacionalizace jazyka - expanze dialogických žánrů do monologických žánrů, expanze substandardních prvků
 • příklad: rozhovory v pořadu Na plovárně - Marek Eben (nejkultivovanější český moderátor) - zachovává spisovnou češtinu - (Eben) klasické věci X (host) krásný písničky, musim, svýmu, moh, ňák, na druhý straně, šťastnýma zážitkama, tolika radostma, tolika všelijakejma spikleneckejma potěšeníma, bejt, šílenej, byli sme nadupaný
 • bysme - v psaném textu najdeme v 95% tvar spisovný - bychom
 • knižní vydání těchto rozhovorů - úpravy - zestručnění, mění se struktura, rozčlenění textu
 • příklad: rozhovory v pořadu Krásný ztráty - Michal Prokop (používá obecnou češtinu)
 • ,,támhleten, tenhleten", pražská výslovnost, protetické v-
 • v psané podobě je nutné převést text na vyšší jazykovou úroveň, větší korektnost
 • diskuse: Je nějaký návod, jak to učit cizince? - otázka zůstala otevřená, různé názory (Jestliže učíme pouze komunikační jazyk - můžeme tolerovat i nestandardní prvky, jestliže student bude potřebovat zvládnout písemný projev, odborný jazyk - potom musíme učit spisovnou formu jazyka)
 • Jana Čemusová seznámila účastníky s plánem realizace semináře věnovaného problematice spisovná vs.nNespisovná čeština v roce 2007.

III. Metoda tandemu ve vyučování češtiny jako cizího jazyka

(L. Waschak, Fachhoschul-Studiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Eisenstadt)

  • představení univerzity
    • učí češtinu - až úroveň B2
    • vzdělávací instituce - vysokoškolské vzdělání, výzkum a vývoj
    • studijní nabídka - hospodářství (hlavní cizí jazyk - angličtina, druhý cizí jazyk - čeština, ruština, rumunština)
    • energetický management, informační technologie a management, zdraví
   >li>strukturované studium (bakalářské, magisterské) - po třech letech bakalářskou zkoušku skládají v češtině
  • materiály
   • učebnice - Vítáme vás + vlastní materiály - skripta, vlastní slovník, gramatika, pravděpodobně budou přecházet na učebnici Lídy Holé (v němčině)
  • Tandem:
   • dialog, pochopení hodnot a tradic
   • rozvoj interkulturní kompetence
   • lze využít u dětí i u dospělých
   • metoda - základem je komunikace, autentičnost
   • tandemové kurzy - kurzy jsou dvojjazyčné, dva vyučující, rodilí mluvčí, každý účastník je střídavě učitel (jeho rodný jazyk) a student (cizí jazyk), pracuje se ve dvojicích, čas - určuje učitel, tempo - určuje student
   • fáze tandemu - vytvoření tandemu (náhodný výběr), pracovní fáze, prezentační fáze
   • metody - kooperace, koncentrace studentů, autentičnost, komunikace, autonomie učení, uvolněná učební atmosféra (učitel opravuje chyby, kontroluje čas a studenti pracují sami), pracovní listy - impuls k práci, spolupráce, každý je zodpovědný za učební plán, co se naučí
   • jazyky se musí používat po sobě, nikoli paralelně
   • prezentační práce - prezentace toho, co se dozvěděli, v obou jazycích, skupina - 20 - 40 studentů
   • příručka - Ve dvou se to lépe táhne / Zu zweit geht es besser! - vyjde v červnu 2006, 9 dvojjazyčných pracovních listů (např.: známe se, volný čas, povolání, všední den, město, roční období, prázdniny ...)
   • heterogenní skupiny - různé znalostní úrovně (není překážkou)
   • výhody tandemu - individuální přístup, přímý kontakt s rodilým mluvčím, autentičnost, komunikace
  • diskuse - v roce 1540 - první učebnice češtiny (metoda tandemu - rozhovor dvou studentů, česky x německy)

IV. Sociokulturní aspekty při výuce německy mluvících studentů na Institutu slavistiky ve Vídni

(M. Kuklová, Institut slavistiky, Vídeň)

   • hostující lektorka
   • současný stav - základní, střední, univerzitní, celoživotní školství, pracoviště, instituce
    • Institut slavistiky: bulharština, čeština, polština, ruština, slovenština, slovinština, ukrajinština, bosenština - chorvatština - srbština
    • detailní nabídka seminářů na www.univie.ac.at
    • čeština - 176 studentů (12%)
    • motivace - osobní, politická, pracovní, jiná
   • tradice výuky - 230 let trvání, konec 18.st. - 5 škol, 19.st. - zvýšení počtu škol, roste počet přistěhovalců - zakládají spolky (r. 1872 spolek Komenský)
   • specifika výuky češtiny ve Vídni
    • Mnohonárodnostní složení skupin - (jazykové kurzy pro začátečníky - homogenní, specializované kurzy, semináře a přednášky, literární kurzy) - zájem roste, studenti z Rakouska, ze Švýcarska, studenti mající české rodiče, děti emigrantů
    • vliv jazyka - skupiny studentů, kteří mluví germánským, slovanským i románským jazykem
    • vliv věku - různá motivace
    • neomezená variabilita studijních programů
   • exkurze do ČR
   • literární večery - dvojjazyčně
   • filmová produkce - s titulky

V. Sociokulturní aspekty při výuce německy mluvících studentů

(J. Maidlová, UK Praha)

   • projekt Bohemicum
    • orientovaný na filologicky neškolené studenty - intenzivní kurz
    • přednášejí i čeští profesoři
    • doplňkové studium
    • zájem - 40 - 50 studentů - Řezno, 40 studentů - Pasov
    • motivy - hranice s ČR, původ rodičů, přátelé v ČR, studenti politologie, žurnalisté, starší lidé, kteří češtinu potřebují ve svém zaměstnání
    • po jednom roce intenzivního studia - pokročilá úroveň
   • materiál - vytvoření vlastního - pro I. a II. semestr - zaměření na komunikaci (komunikační témata, situace, hlavní důraz na sloveso jako základ komunikace, 3. lekce - prézens, 5. lekce - préteritum, futurum, 7. lekce - aspekt, gramatika podřízená komunikačním situacím, výklad gramatiky formou otázek, studenti sami hledají v textu
   • Jak gramatiku prezentovat nefilologům ? - teze
   • zjednodušit znázornění (jiné uspořádání deklinace)
   • zachovat potencionální mnohotvárnost (srovnávání jazyků - paralela mezi češtinou a němčinou)
   • rozlišit aktivní a pasivní kompetence (slovní zásoba)

VI. Několik praktických poznámek k výuce německy mluvících studentů

(G. Vondracek, Universita Ludvíka Maximiliana, Institut slovanské filologie, Mnichov)

    vyučuje na:
    • lidové škole - jazykový kurz (skupina - 6 studentů)
    • univerzitě - Institut slovanských jazyků (6 hodin týdně), skupina 10 - 12 studentů

poznámky k výuce na lidové škole:

    • zjednodušování jazyka - internacionalismy, těžké gramatické jevy - jako lexikum (na obědě, chtěla bych, bydlím u Mnichova)
    • důraz na výslovnost - fonetika (co nejvíc mluvit, bez textu, příjmení - Von Dr. Acek)
    • délka - moc krátká, posílení délky - báseň Emanuel Frynta - Vrabčáci
    • diktáty - krátké vtipné texty (5 vět)
    • problémy - osobní zájmena - ,,j" je hysterické, a když nemůže být první, mění se na ň (je x není, ji x na ni) - 50krát si to musíme zopakovat, než si to zapamatujeme

VII. Referenční rámec a jeho praktické uplatnění při výuce cizích jazyků - dílna*

(F. Komarek, Goethe Institut Praha)

    • příklad: firma IKEA - jeden z nás pojede na rok do Švédska - protože umí švédsky - Zdeněk umí švédsky. (ve dvojici - píší na kartičky, co musí Zdeněk zvládnout ve švédštině)
    • karty rozprostřené na podlaze - (jednotlivé jazykové dovednosti) poslech, čtení, rozhovor, vyplnění, psaní - k těmto kartám přikládáme naše situace (typu - zeptat se na cestu, uspořádat schůzku, objednat si taxi, ubytovat se, nápisy ve městě, poznamenat vzkaz, znalost zákonů země - sociokulturní kompetence, čte noviny, chodí do divadla, sleduje televizi, poslouchá rozhlas, čtení inzerátů, komunikace na pracovišti, atd. ... (některé situace jsou na základní jazykové úrovni, jiné na vyšší)
    • výsledkem - nejdůležitější je ROZHOVOR (poslouchat a mluvit)
    • puzzle - pro dvojice, 5 základních dovedností - Tabulka pro sebehodnocení (Porozumění - poslech, čtení, Mluvení - ústní interakce, ústní projev, Psaní - písemný projev) - máme doplnit, co na které úrovni je nutné zvládnout
    • výsledkem - celkový přehled, porovnání naší osobně seřazené tabulky s celkovým přehledem (student sám sebe hodnotí - má tu šanci)
    • gramatika skrytá
    • detailnější seznámení s popisem dovedností
    • obrázek: dva kluci, kteří balancují na gramatice, výslovnost - žonglování, dorozumívání - cílem
    • klasická metoda - v posilovně zvedají činky - to je gramatika
    • slovní zásoba - (dvojjazyčně) - musíme se ponořit a hledáme slovní poklad - komunikace je pryč
    • co je vhodná metoda? - používat jazyk stejně, jako když se učíme žonglovat
    • Rozdělení vyučovacích aktivit odpovídajících činnosti mozku (Prof. Hermann Funk, univerzita Jena)
     • prezentace významných skutečností (konkrétní situace - př.: ranní hygiena)
     • vyučování zaměřené na gramatické jevy (hledáme v textu)
     • aktivní využití jazyka (sami vyprávíme co a jak)
     • trénink jazykové plynulosti (mluvit ve větách, ne jenom jednu větu, písničky - zpívat, učení zpaměti)
    • citáty - Jan Ámos Komenský
     • ,,Vjem vtisknutý vzrušené mysli utkvívá hlouběji."
     • ,,Pouhým učením nikdy nedosáhneš, aby žák dával pozor, ..."
     • ,,Učícímu náleží práce, vyučujícímu její řízení."
     • S - O - S metoda - metoda záchrany - induktivní metoda: informace 1. Shromažďujeme, 2. Organizujeme, 3. Systematizujeme
    • nápojový lístek (chumelenice) - S - shromažďovat
     • jedna kartička: Co si dáte? - druhá kartička: pivo, kávu, žvýkačky
     • studenti se ptají a odpovídají podle toho, co mají na kartičce, střídání rolí
    • tabulka - O - organizovat (ten - džus, ta - kávu , to - pivo, ty - sušenky)
    • na závěr - S - systematizovat - dát tomu pravidlo

VIII. Co lze získat z učebních materiálů - dílna*

(D. Hánková, JŠ Akcent IH)

Dílna vycházela z poznatku lektorky, že učitelé jazyků bohužel často zanedbávají dostatečné řízené procvičování a příliš brzy přecházejí k volnému projevu studentů. To má za následek nejistotu studentů a vede to ke zbytečným chybám. Předmětem dílny bylo využití učebnic pro řízené procvičování, někdy až drilování určitých struktur. Lektorka pracovala s cvičeními z nejpoužívanějších učebnic češtiny pro cizince, NEW Czech Step by Step a Communicative Czech.  
     Aktivity:
     • Procvičování jednotlivých slov a vazeb
     • Cvičení na úrovni vět - opakování struktury
     • Cvičení na úrovni vět - ,,quasi-komunikační"
     • Komunikační aktivity (,,role play", ,,problem solving")
 
     Shrnutí z této dílny připravené lektorkou si zájemci, kteří dílnu nemohli navštívit, můžou vyzvednout u předsedkyně AUCCJ Jany Remisové (janacm@seznam.cz).

Zapsala:

     • Mgr. Barbora Herciková
     • PhDr. Lída Holá
 
      Kontrolovala: Mgr. Jana Čemusová