Zpracovala Lída Holá 1. Aktualitky (informace o probíhajících projektech, konferencích...) Jana Čemusová informovala o kurzu lektorských dovedností. Lída Holá referovala o výsledcích ankety z minulého setkání AUČCJ. Anketa je přístupná na internetových stránkách v sekci Aktuality. Susan Kresin z University of California z Los Angeles představila IATC – International Association of Teachers of Czech a vyzvala k účasti v této organizaci a příspěvkům do jejího bulletinu Czech News. 2. Seznámení s učebnicí: Textová cvičení z českého jazyka (substantiva, adjektiva, zájmena) Radka Kotková, ÚJOP UK Albertov Cvičebnice vznikla z potřeby učitelů UJOP procvičit gramatiku komplexně a může sloužit jako doplněk jakékoliv učebnice. Celkově je třeba více cvičení, kde se pády procvičují komplexně, a je zapotřebí i více textů. Cvičení jsou souvislé texty na různá témata s běžnou slovní zásobou.Texty se snaží respektovat vývoj studenta, a to nejen gramatický, ale i lexikální. Výhodou učebnice je, že studenti vnímají text jako celek, a dále i variabilita práce s textem (studenti tvoří otázky k textu, hledají slovesa apod.). Pády se zde objevují v pořadí, ve kterém se běžně učí. Po každém cvičení se objevuje malý výběrový česko-anglický slovníček. 3. Čeština pro život (představení: celková struktura učebnice, metodika práce s textem, obrazovým materiálem a audionahrávkami) Alena Nekovářová, ASSET-vzdělávací centrum, České Budějovice Učebnice vznikla z praktických potřeb autorky. Je určena středně a více pokročilým studentům na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Obsahuje 15 konverzačních témat v češtině (např. Taková normální rodina, Jezte a pijte! Jdeme nakupovat, Jak ten čas letí...) a slovníček česko – anglický/německý slovníček. Každá kapitola sestává z textové, konverzační, gramatické a poslechové části a obsahuje i slovníček. Učebnice je vybavena dvěma CD s poslechy a drily. Kniha přináší mnoho podnětů jak pro práci s texty a s cvičeními, tak pro samostatnou práci studentů. 4. K výuce češtiny ve frankofonní Belgii: sociokulturní faux amis Dana Slabochová, JC FF UK / CET ULB Hostující profesorka ve Středisku českých studií na Svobodné univerzitě v Bruselu (CET ULB) v letech 2000 – 2006, autorka skript (PUB Bruxelles 2005, 2006) Přednáška = interkulturní lekce z gastronomie pro začátečníky a sociokulturní faux amis. (belgické gastronomické ikony: pivo a čokoláda, situace: nákupy, restaurace, lexikum: barvy, gramatika: shoda tvrdých adjektiv se substantivy v nom. a akuz. sg. a pl.) Sociokulturní transfery běžné u belgických mluvčích (Dám si červené pivo. Šel jsem do kavárny na pivo ( x do hospody). Mám ráda černou čokoládu ( = hořkou). Přeju si černé čokolády (= bonbony /bonbonieru z hořké čokolády). Opozita adjektiv kontextová a slovníková – systemizace. Aplikace: dialog z autorské učebnice (Lekce 3 Platíme nákupy, Text 1 V supermarketu Delvita). Možnost objednání učebnice na mpardoen@ulb.ac.be. 5. Výuka češtiny pro českou komunitu v Argentině J. Ungrádová, ÚJOP UK Hloubětín Česká vláda podporuje krajany a jeden z projektů je výuka češtiny. Každý rok vyjíždí 12 lektorů, např. do Polska, Rumunska, na Ukrajinu, do Srbska. Lektorka působila v Argentině v roce 2005. Čeští emigranti přicházeli do Argentiny hlavně v minulosti, nyní obnovují krajanský život (funguje zde cca 15 krajanských spolků). Dnešní mladá generace česky nemluví vůbec, střední generace občas, lidé z nejstarší generace občas mluví ostravským nebo jihomoravským nářečím. Motivací ke studiu češtiny je velmi často snaha poznat jazyk předků a komunikace s příbuznými.Konkrétní jazykové problémy: kvantita samohlásek (ne akcent, ale délka). některé hlásky španělština nemá nebo se vyslovují jinak (z, c, l, b, ď, ť). Hláska ř vesměs problémy nedělá, regionální výslovnost má podobný zvuk. Problémem výslovnost j jako ch, c jako k (zvláště na konci slov). Chybné předsouvání členu, např. estudent, estudentka. Problémy dělá i český přízvuk na první slabice a vázání předložky s následujícím slovem, a stejně tak i rozlišování rodu (ovlivněno španělštinou). V oblasti lexika se někdy objevovali neologismy, které vytvářeli předci studentů pro své potřeby. 6. První lekce pouze česky? (ukázka výuky bez zprostředkujícího jazyka na bázi učebnice Czech Express 1 – dílna) P. Bořilová, Akcent IH, Praha Pavla Bořilová stručně vyjádřila k problematice výuky bez zprostředkujícího jazyka zamýšlela nad jejími nevýhodami (nutnost značného zjednodušení výkladu, změna stylu výkladu zprvu vyžaduje větší množství příprav a časově učitele zatěžuje, nutnost využívat více kompenzačních strategií, se kterými někteří učitelé nejsou zvyklí pracovat) a výhodami (nediskriminování studentů s žádnou či minimální znalostí zprostředkujícího jazyka, trénink a posilování tzv. kompenzačních strategií, odstranění problémů, které může způsobit učitelova případná nedokonalá znalost zprostředkujícího jazyka, kontakt s cizím jazykem, vklad do budoucnosti ve výuce i v reálném životě). Dále následovala prezentace plánu výuky zahrnujícího prvních 4 x 45 minut výuky, tj. strany 8 –11 v učebnici Czech Express 1. Plán výuky obsahoval 11 kroků: 1.krok: napsání a prezentace plánu lekce pro studenty; 2.krok: vzájemné představení učitele a studentů; 3.krok: elicitace = vytahání známých slov, 4. krok: pozdravy a školní fráze, nácvik výslovnosti v kontextu; 5. krok: nácvik výslovnosti obtížných hlásek; 6. krok:osvojení pozdravů; 7. krok: představení formálních a neformálních seznamovacích dialogů; 8.krok: osvojení a procvičení dialogů pomocí dialogografu; 9. krok: gramatika – informace o genitivu sg. Po prepozici „z“, osvojení konjugace „být“; 10. krok: uvolňující aktivita-chodička Nová identita; 11.krok: zadání domácího úkolu, prosto pro dotazy studentů. V plánu výuky byly ve zvláštních sloupcích zmíněny také materiály, které si učitel musí na lekci zvlášť připravit, a časový rozvrh jednotlivých kroků. Součástí plánů výuky byl tedy i popis některých méně známých aktivit (např. eliciting, bingo, chodička, strhávačka apod.). 7. Shodneme se? (ukázka lekce pro studenty s pokročilou znalostí jazyka, rozbor lekce – dílna)* Jana Čemusová, ÚJOP UK Hloubětín Zapsala: Lída Holá Zkontrolovala: Jana Čemusova