Začátek: 10:00 Místo konání: Hloubětínská 26, Praha 9 (SJOP ÚJOP UK Praha) - Auditorium - 2. patro

Aktuality ( EALTA...)

Jana Čemusová referovala o Mezinarodní konferenci EALTA, která byla věnována testování cizích jazyků v rámci EU a semináři, který byl věnován představení, využití a aplikaci Evropského jazykového portfolia na různých typech škol. Počítá se v něm sesebehodnocením žáka/studenta. Portfolia pro různé věkové kategorie lze objednat přímo u nakladatelů . Kontakty na nakladatele lze nalézt na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz - evropská integrita - portfolio).

Kurzy češtiny a úskalí při výuce češtiny rusky mluvících studentu

V.O.Novosolova (Centrum klasického evropského vzdělávání, Moskva)

Na institutu lze rozlišit 3 skupiny studentů:
  • vysokoškolští studenti, tedy bohemisti, délka studia 5 let, jde o komplexní výuku filologie, včetně historické mluvnice; hlavní učebnicí je Učebnice češtiny na základě ruštiny (autorka Širokova), která je bohužel v textové a lexikální části dost zastaralá (první vydání 1971, revidované 1988), výklad gramatiky je však výborný. Učebnice nemá speciální zaměření, staví na srovnání obou jazyků.
  • studenti po ukončení střední školy, což je v Rusku v 16 letech, jedná se tedy o děti, po roce 1990 je to největší skupina studentů ČJ; cílem studentů je během roku až dvou zvládnout češtinu a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na české vysoké školy. Problémem je intenzita kurzu, často studenti paralelně končí střední školu, mohou docházet odpoledne. První tři měsíce je pouze gramatika, od čtvrtého měsíce začínají číst odborné texty. Používají se učebnice např. z ÚJOP UK, ale je nutné je kombinovat s ruskými učebnicemi (angličtina je pro Slovany nepotřebná). Odborní učitelé neumějí česky, děti mají proto za úkol překládat, v hodinách češtiny je pak správnost kontrolována. Dále se hodně používá audio, video, časopisy pro mládež. Příbuznost jazyků má za následek dvě typické etapy ve studiu - počáteční - přílišné sebevědomí (slovní zásoba se zdá stejná nebo podobná), poté naopak přílišný strach z překladu (často stejné slovo znamená úplně něco jiného).
  • třetí skupinu tvoří podnikatelé; jejich nejvějvětším problémem je čas, jejich cílem je pouze rozumět ústnímu vyjádření, velkým úskalím je rozdíl mezi spisovnou a obecnou češtinou, učitel se snaží hlavně konverzovat, musí ve spisovné češtině, protože slovní zásoba se pak stává východiskem pro výuku gramatiky.
Shrnutí - největším problémem jsou učebnice, Slovani potřebují vlastní učebnice (nelze jen přeložit z jiné jazykové mutace), je vždy nutné srovnání, dále každá skupina vyžaduje jinou učebnici (podle věku a cíle), zde se tedy rýsuje pole možné spolupráce. Dále nejsou stále univerzální mezinárodně uznané standardy, nejsou žádné příručky, jak se připravit na zkoušku z češtiny na přijímací zkoušky (učitelé se orientují podle posledních přijímaček), chybí také kvalitní nové slovníky (stále se užívá již velmi starý slovník Kopecký a kol.) Také se mluvilo o otázce, zda je nutný zprostředkující jazyk (Novosolova: gramatiku musíme vysvětlit rusky), jak na zarputilé chyby, tzv. rusismy - dávat až přehnaně těžký test (pro uvědomění si rozdílnosti) a stále na začátku a na konci hodiny drilovat vazby, dlouhé vokály přehánět, uvědomit si slovo v ruštně (kde jsou vokály bývá v češtině dlouhá hláska), dva týdny se na začátku trénuje fonetika a píšou se diktáty, problémem je oslovení - v dnešní ruštině prakticky neexistuje ( tituly se nepoužívají, ale naopak studentům chybí jméno po otci).

Český národní korpus a jeho využití při výuce - Dr. Blatná a Dr. Pešička - (FF UK Praha)

Nejprve dr. Blatná za pomoci počítačové projekce seznámila se základními pojmy (účastníci získali adekvátní handout). V lingvistice korpus znamená soubor dokladů autentického užití přirozeného jazyka, jde tedy o rozsáhlý soubor elektronických textů, cíleně shromážděný jako referenční zdroj pro vědecké studium jazyka. Projekt Českého národního korpusu probíhá oficiálně od října 1994, ale materiál se shromažďoval již dříve. Každý čtvrtek je možné navštívit ve 12.30 hod. na FF UK seminář korpusové lingvistiky, je také možné koupit CD-ROM za 300 Kč., lze také získat magnetickou kartu a pracovat v korpusové pracovně. Cennost korpusu je v tom, že poprvé je dostatečné množství příkladů zachycených ze skutečného jazyka, největším reprezentativním korpusem současné češtiny je korpus SYN2000 o rozsahu 100 mil. slovních tvarů. Viz http://ucnk.ff.cuni.cz Poté dr. Pešička představil PMK - Pražský mluvený korpus, výsledkem patnáctileté práce je Frekvenční slovník běžně mluvené češtiny. Bylo získáno několik stovek nahrávek rozhovorů lidí v páru, bylo nutné, aby šlo o přirozená dialog. Lidé neznali pravý účel nahrávání, neměli se snažit mluvit spisovně. Od konce 80. let do poloviny 90. let bylo nahráno 712 tisíc slov (312 souborů), mluva je tedy již deset let stará. Jádro následné práce spočívalo v tzv. tagování čili kódování, např. citoslovce má jen 4 čísla, ale adjektivum už 11. Mluvený jazyk často svou nejednoznačností bránil zaujmout přesné stanovisko. Socioindexy rozlišují, zda se jednalo o ženu nebo muže, dále určují věk a typ vzdělání. Pracovní kolektiv se v průběhu let měnil, vedoucím kolektivu ale vždy byl prof. Fr. Čermák. Pešička také hovořil o tom, jak lze s materiálem pracovat se studenty ČJCJ, např. analyzují rozdíly v grafice, poslouchají nahrávky.

Představení popisu úrovně B1

nepodařilo se zajistit přednášejícího z FFUK Jitka Ryndová nakonec vyzvala k zaslání příspěvků pro chystaný sborník, termín je do 30. června 2005.

9. setkání se uskuteční 8.října 2005.

POZOR!! Připravuje se celodenní metodicko-didaktický seminář věnovaný výuce dětí (24.9.2005).

Zaznamenala Jitka Ryndová Slíbený příspěvek týkající se programu Socrates od Z. Maškové byl členům zaslán v písemné podobě. Zájemci o vystoupení - pošlete prosím Váš název příspěvku s krátkou anotací do 30.6. na adresu : janacm@seznam.cz Do 30.června 2005 se těšíme na Vaše příspěvky do připravovaného sborníku, které zasílejte na adresu: janacm@seznam.cz Pokud někteří z Vás chtějí přispět svým příspěvkem, je možné Vaše téma zaslat na adresu janacm@seznam.cz a jejich zařazení naplánovat do úvodních aktualit, na závěr setkání, či do programu dalších setkání. Vítáme vaši aktivitu a snahu podělit se s vlastními zkušenostmi s ostatními. V případě, že máte materiály týkající se prezentace Vaší výuky, školy, či nových učebnic, přivezte je s sebou.

Jak se dostat do Hloubětínské 26?

Nejlépe metrem - trasa B, stanice Hloubětín, vystupte na Poděbradskou ulici, jděte směrem do centra (po levé straně minete autobazar a restauraci Na staré hospodě, potom zahněte na první světelné křižovatce doleva do Hloubětínské ulice, kterou půjdete stále až na křižovatku s ulicí Šestajovickou. Hloubětínská 26 je žlutá budova na rohu Šestajovické a Hloubětínské ulice, vchod z Hloubětínské ulice. S pozdravem a na setkání se těší Jana Čemusová (jménem výboru AUČCJ)