Místo konání: ÚJOP UK Praha, Hloubětín

I. Aktuality:

 • publikace ve sborníku - zaslání příspěvků do 25. 10. (janacm@seznam.cz)
 • schváleny popisy úrovní A1, A2 a B2
 • založení pobočky AUČCJna Moravě (Olomouc)
 • změny webových stránek (odkazy a jejich charakteristiky)
 • v současné době prochází schvalovacím řízení 2 projekty, kterých se účastní AUČCJ (výsledky lze očekávat začátkem listopadu)
 • úspěšný seminář 24. 9. - Seminář věnovaný výuce dětí - cizinců

II. Socio-kulturní aspekty při výuce japonských cizinců

(Martin Tirala - FF UK Praha, dva roky působil v Japonsku)

1) Jazykové problémy

 • výslovnost: vokály- nejsou problematické, konsonanty - nemají si, ty, tu, dy, du,ny, hy, fu, ji, je, l, ...
 • gramatika: jiný pořádek ve větě (na konci věty vždy sloveso, přívlastková věta stojí před substantivem, ...)
 • používání internacionalismů - nevhodné, nemají
 • nemají časování, skloňování, vid, rod, číslo (sg., pl.)
 • rozlišují čtyři styly: zdvořilý, důvěrný, uctivý a skromný
 • chybí dobrý slovník česko-japonský
 • raději píší

2) Systém výuky

 • biflování
 • studium gramatiky
 • gramatické testy

3) Vztah učitel - student

 • nedívat se přímo do očí
 • gesta - počítání - malíček = 1

III. Socio-kulturní aspekty při výuce čínských studentů I

(Ondřej Kučera - UP Olomouc, kde učí čínštinu, na Thaiwanu učil angličtinu)

1) Jazykové problémy

 • výslovnost: není znělost - neznělost, otevřené slabiky, tónový jazyk, modulovaný projev
 • morfologie: nemají pády, vidy (největší problém), časy nemají, pouze ukončeno - neukončeno
 • slovotvorba: dohromady významové morfémy, není vykání - tykání
 • zápor - sčítají
 • absence internacionalismů
 • syntax: pevné pořadí SVO, povinný podmět, důležité slovo má nejdelší průběh, ...

2) Socio-kulturní aspekty

 • konzervatismus, hierarchizace, dostředivost (ne nové metody, učitel je autorita, memorování)
 • nadřazenost
 • důležitost kontextů
 • relativistická kultura (pravda subjektivní, nadřízený, směřování k harmonii)
 • ztráta tváře (nekárat veřejně)

IV. Socio-kulturní aspekty při výuce čínských studentů II

(Eva Janková - JŠ Akcet IH, 1995 - 96 - lektorát v Pekingu - výuka češtiny na univerzitě, 1996 - 97 - Jazyková škola Česko-čínské společnosti v ČR - výuka češtiny čínských obchodníků)

1) Jazykové problémy

 • učí se hodně gramatiku
 • jazykolamy - zlepšují výslovnost
 • často spojují angličtinu a češtinu

2) Socio-kulturní aspekty

 • vzdálenost moci (autorita, hierarchizace)
 • kolektivismus (kolektivní odpovědnost, 9 generací pod jednou střechou, výlety, hromadné akce, mimoškolní akce, kolektiv ,,svých lidí")
 • muži (autorita muže)X ženy
 • míra vyhýbání se nejistotě

V. Socio-kulturní aspekty při výuce korejských studentů

(Miriam Lowensteinová - FF UK Praha)

1) Jazyková problematika

 • nejsou rody, pády, časování, nezdůrazňují číslo (sg., pl.), sloveso na konci věty,
 • výslovnost: znělost - neznělost, trochu šišlají, nemají z, f
 • lexikum - ovlivněno čínštinou a angličtinou
 • internacionalimy - nevhodné

2) Socio-kulturní aspekty

 • vztahy - vyšší X nižší, starší X mladší, muž X žena
 • problém je žena učitel (učitel nadřazen - celoživotní vztah)
 • očekávají od učitele autoritu (oblékání, etiketa)
 • nechválit Japonce, nehanět Korejce z KLDR
 • jsou hrdí - vytvářejí o sobě mýty (nehodnotit je)
 • jsou tradiční - mají předsudky (rýma a smrkání zakázáno, nepodávat ruku)
 • nejsou příliš aktivní
 • jsou spíše nesamostatní, vyžadují pomoc učitele
 • ghetta - jeden je šéf (nejstarší, nejbohatší)

VI. Jazykové prostředky při výuce češtiny jako cizího jazyka

(Marie Hádková - UP Olomouc)

1) Terminologie

 • Máme předávat jazykovou, nebo komunikační kompetenci?
 • LANGUAGE x PAROLE?l
 • něco - něco označuje - pro někoho = komunikační kompetence
 • předpokladová báze - student a vše, co představuje
znalost X dovednost
(informace o něčem použití jazyka v praxi
o fungování jazyka) (performace)
jazyková kompetence komunikační kompetence

2) Srovnávací evropský referenční rámec - řízen RE

  • deskriptor - určuje, co máme umět
  • úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 (z pohledu instituce a z pohledu studenta)
  • jazykové portfolio (sebehodnocení)
  • jazykový pas

3) Prahová úroveň - kniha pro B1

   • ukázka, jak s ní pracovat

VII. Akční výuka češtiny jako cizího jazyka pro děti i dospělé - dílna

(Eva Tartier - JŠ Akcent IH)

1) Jak učit děti?

   • smysluplný vklad
   • opakování
   • bez nátlaku
   • bez nutné slovní odpovědi
   • pochvaly
   • postupné rozšiřování odpovědi
   • dítě si samo určí, kdy to vysloví
   • střídat aktivity - akční - uklidňující

2) Konkrétní příklady

   • psaní - poskládat ze slabik slovo
   • nekonečný had - najít konce slov a přiřadit k obrázkům
   • dva obrázky - hledat rozdíly
   • práce s příběhem - poskládat podle pořadí hlavní momenty, popsat, převyprávět, zkrátit příběh, napsat jiný konec, dokončit příběh, spojení s obrázky, seznámení s předměty, přiřadit k obrázku větu, informaci
   • křížovka - hledání slov
   • téma - tabu - nesmí použít daná slova při vysvětlování tématu (fotbal - nesmíme použít slova - branka, brankář, gól, faul, ...)
Zapsala: Mgr. Barbora Herciková

Dodatek:

Příspěvky týkající se socio-kulturních aspektů najdete v plném znění na stránkách www.auccj.org do konce října. V současné době se již můžete začíst do příspěvků Miriam Lowensteinové a Evy Jankové.
   Jana Čemusová