Sympozium 2015 Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2015

Cíle projektu: Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v následujícím roce realizovány těmito způsoby:

  • tradičně formou přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v rámci čtyř celodenních setkání. V roce 2015 se setkání budou kromě jiného věnovat tématům jazykové a sociokulturní integrace cizinců do české společnosti, překonávání sociokulturních odlišností, zvládání krizových situací a metodice výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti školního a předškolního věku. Na konci roku 2015 bude, stejně jako v předchozích letech, vydán sborník vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2015.
  • Doplňkovým cílem v rámci předkládaného projektu je zejména aktivní prezentace nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Zároveň bude z projektu podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ.

Navrhovaný projekt úzce navazuje na projekt Sympozium 2014 – Metodická a didaktická podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2014 i na projekty předchozí. Záměrem AUČCJ je smysluplně využít prostředků projektu a zachovat stávající vysokou odbornou úroveň metodických setkání i vydávaného sborníku, což je možné pouze díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.