Sympozium 2021 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2021

Jedním z hlavních cílů projektu bylo poskytnutí kvalitní odborné platformy pro učitele češtiny pro cizince ve formě realizace 4 celodenních setkání, která zahrnovala přednášky, semináře a workshopy pro tuto cílovou skupinu.

Tento projektový cíl byl naplněn, vzhledem k pokračující koronavirové krizi proběhla 3 setkání formou online konferencí a pouze 1 setkání prezenčně. Z prostředků programu byly uspořádány 4 odborné semináře s tématy:

  1. Online svět: Jak se neutopit?
  2. Online svět: Už umíme plavat!
  3. Jak v tom plavou lektoři?
  4. Jak v tom plavou studenti?

V roce 2021 proběhlo první setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka dne 27. 3. 2021. Setkání s názvem Online svět: Jak se neutopit? se uskutečnilo na platformě Zoom a představovalo tematický vstup do seminářů zaměřených primárně na výuku ČCJ v distanční podobě. Přednáškou Jak se nezbláznit z online výuky zahájil setkání psychoterapeut Ing. et Ing. Martin Zikmund. Zástupkyně MU v Brně, Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. a Mgr. Adriana Válková, prezentovaly projekt SLAN – Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince.
Mgr. Kateřina Sachrová, Ph.D. (ÚJP, Západočeská univerzita v Plzni) představila monografii Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí. Následně dvojice mladých autorů, Mgr. Tereza Švarcová a Mgr. Jakub Wenzel z UPOLu, seznámili posluchače s učebnicí Czech it UP A1. Dopolední program doplnil Jakub Hejzlar s prezentací webové platformy Učitelnice a Mgr. Libor Kukal (Český rozhlas) s představením popularizačního projektu České knihy, které musíte znát.
Sekci workshopů zahájil s programem zaměřeným na Relaxační a meditační techniky zmíněný Ing. et Ing. Martin Zikmund. Cestu k tomu, Jak být fit a zvládat time management v digitální době, se snažila účastníkům přiblížit
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA. (PedF, UK). Mgr. Jana Hudečková připravila workshop Aplikace podporující kooperaci studentů v synchronní i asynchronní výuce. Seminář Jak učit čtení: Adaptovaná próza jako didaktický nástroj vedla
Mgr. Silvie Převrátilová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK).
Bohatý celodenní program zakončily Mgr. Klára Pirklová, Ph.D. s Virtuálními nástěnkami a sdílenými dokumenty pro spolupráci mezi studenty
a Mgr. Jirka Pourová předvedla, jak vytvořit Pracovní listy snadno a hezky.

Květnové setkání (29. 5. 2021) nesoucí název Online svět: Už umíme plavat! tematicky navazovalo na to předchozí a proběhlo opět na platformě ZOOM.
Mgr. Lenka Suchomelová, Ph.D. (AUČCJ) přednáškou Jak využívat Facebook ve výuce češtiny pro cizince? zahájila blok hlavní části programu. Mgr. Kateřina Konvalinová prezentovala publikaci Pověz mi to obrázkem. Zdařilou diplomovou práci
Večerníček jako didaktický nástroj pro výuku žák s OMJ prezentovala
Mgr. Tereza Štochlová. Různorodou sekci praktických seminářů zahájily
Mgr. Radka Ketnerová a Karolina Shipstead, které se věnovaly Jazykové výuce dětí s SPU a poruchami pozornosti. Na Specifika edukace seniorů se ve svém příspěvku zaměřil PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D. (PF UJEP). Mgr. Klára Pirklová, Ph.D. tentokrát účastníky inspirovala nápady na Zero-prep a low-prep aktivity do online hodin. Nástrojům pro personalizaci zpětné vazby v online výuce věnoval pozornost Mgr. Petr Sudický. Benefity TOGLICu, užitečné aplikace pro učitele, představil
Petr Slípek. Mgr. Jana Hudečková na praktických ukázkách vysvětlila, jak ve výuce žáků s OMJ efektivně pracovat s aplikací Včelka.

Zářijové celodenní setkání proběhlo jako jediné v tomto roce prezenčně. Uskutečnilo se dne 25. 9. 2021 v budově Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Krystal. Setkání se konalo pod názvem Jak v tom plavou lektoři. Program zahájil Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. (Pražský inovační institut), který připravil přednášku nesoucí název No Future: Vezeme děti na parním stroji
do virtuální reality?
Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D. a RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR prezentovaly výsledky monitoringu zaměřeného na žáky s OMJ na pražských základních školách v letech 2019/2020
a 2020/2021. Autorky Mgr. Michaela Kopečková, Ph.D. a Mgr. Eva Nováková
(FF, UPOL) prezentovaly Slovník českých vidových dvojic. Dr. Kateřina Šichová (Univerzita Regensburg) připravila praktický workshop zaměřený na novou publikaci z řady Adaptovaná česká próza: Báječná léta pod psa. Přínosné informace získali pod vedením Mgr. Jitky Pourové návštěvníci workshopu Jak na propagaci jazykového volnonožce. Mgr. Petra Dočkalová osvětlila Využití konceptu Zkušenosti zprostředkovaného učení ve spolupráci s lidmi s OMJ. Únikovou hru online aneb Únik z nudného testování připravila pro svůj workshop Mgr. Dita Macháčková.
Již poněkolikáté vystoupila zástupkyně Digitálních lektorů, Mgr. et Mgr. Ivana Kudrnová. Její workshop se tentokrát věnoval Icebreakerům v hodinách jazyků.

Listopadový seminář (20. 11. 2021, platforma ZOOM) nesl název Jak v tom plavou studenti. V úvodu vystoupila metodička AUČCJ Mgr. Klára Zicháčková s prezentací výsledků dotazníkového šetření Profil studenta. Mgr. Alice Kourkzi (NPI) představila Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ. Metodu Slovní mraky (word clouds) ve výuce představila Mgr. Jitka Štecová. PhDr. Lída Holá vystoupila s informací o online podobě učebnice Krok za krokem. K setkání se z Paříže připojil i Mgr. Ivan Šmilauer, Ph.D. (Institut national des langues et civilisations orientales), aby prezentoval učebnici Apprende le tchèque. Praktické semináře zahájila
Mgr. Xenija Káva s návodem, Jak efektivně využívat jazykový koučink. Hravé semináře připravily Ing. Monika Černá (Učení není mučení, když si při tom hrajeme!) a Mgr. Klára Smolíková (Jak děti rozepsat). Důležitou součást výuky ČCJ, Konverzaci ve výuce, do svého workshopu zpracovala Mgr. Kateřina Kunová (Centrum pro integraci cizinců). Mgr. Jana Rohová během svého výstupu seznámila účastníky s projektem a současně učebnicí Cesta kolem světa, která se osvědčila jako efektivní nástroj při budování čtenářské gramotnosti.

Texty příspěvků z jednotlivých seminářů v roce 2021 byly sebrány do sborníku a doplněny o anglická resumé a medailony autorů. Díky tomu se s aktuálními tématy, otázkami a problémy ve výuce češtiny jako cizího jazyka může seznámit také širší veřejnost doma i v zahraničí.

Důležitým cílem projektu bylo vypracování souboru pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou 3. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých. Jedná se již o sedmou v řadě metodických příruček AUČCJ. Metodický tým AUČCJ pod vedením hlavní metodičky Mgr. Dany Havlíkové realizací tohoto záměru reagoval na poptávku svých členů, lektorů češtiny pro cizince. Zatímco např. pro angličtinu jako cizí jazyk existuje celá řada příruček popisujících aktivity na nejrůznějších stupních pokročilosti zvládnutí jazyka, pro češtinu je k dispozici jen omezený počet podobných publikací, které se navíc zaměřují zejména na aktivity formou her. Soubor pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou 3. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých ale zahrnuje také aktivity, které rámec hry překračují. Stáhnout ji lze na odkazu https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-3/.

Doplňkovým cílem projektu byla aktualizace webových stránek a vedení internetové poradny. Na webových stránkách jsou pravidelně uveřejňovány nejen informace o činnosti AUČCJ, ale i informace o nových materiálech, mezinárodních konferencích a školicích kurzech pro učitele. Stránky tak představují přehledný rozcestník na cestě za dalším vzděláváním učitelů češtiny jako cizího jazyka. Web AUČCJ byl průběžně upravován, stránky byly propojeny s dalšími webovými nástroji, které Asociace sama nebo s partnery vytvořila. Sekce „Metodické materiály“ byla aktualizována o další vhodné materiály a učitelům je tak i nadále nabízena možnost dostat se na jednom místě k velkému množství dalších výukových materiálů a také k zápisům o průběhu všech setkání a seminářů pořádaných AUČCJ v roce 2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *