Sympozium 2014 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2014 

Cíle projektu: Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v následujícím roce realizovány těmito způsoby:

  • tradičně formou přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v rámci čtyř celodenních setkání. V roce 2014 se setkání budou kromě jiného věnovat tématům jazykové a sociokulturní integrace cizinců do české společnosti, překonávání sociokulturních odlišností, zvládání krizových situací a metodice výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního věku. Na konci roku 2014 bude, stejně jako v předchozích letech, vydán sborník vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2014. Sborník představuje velmi důležitou metodologickou a teoretickou podporu pro učitele češtiny jako cizího jazyka, seznamuje je s novými poznatky v oboru a zajišťuje tak kontinuitu dění v oboru. Kromě teoretických studií z oblasti lingvistiky i pedagogiky obsahuje také praktické příklady výukových aktivit a metodických postupů, které je možné přímo integrovat do pedagogické práce.
  • Součástí plánovaného projektu je dále i návrh a propracování metodiky pro výuku češtiny, určené pro předškolní děti cizinců, především z třetích zemí. Tato metodika bude navazovat na metodiku vypracovanou v roce 2013, která se zaměřuje na děti cizinců, především z třetích zemí na 1. stupni českých ZŠ. Během přednášky a workshopu metodičky Mgr. Lindy Doleží, Ph.D., na 3. setkání AUCČJ 5. 10. 2013, která se tímto oborem dlouhodobě a soustavně zabývá, vyučující potvrdili potřebnost metodické příručky, která by systematicky, komplexně, jasně a srozumitelně zpracovala českou mluvnici s ohledem na tuto cílovou skupinu. Až na výjimky nelze drtivou většinu metodických příruček, které se zabývají češtinou pro cizince, využít pro výuku češtiny jako cizího jazyka pro tuto specifickou věkovou skupinu, tedy pro děti předškolního věku.Plánovaná metodika AUČCJ má tento nedostatek napravit.
  • Doplňkovým cílem v rámci předkládaného projektu je zejména aktivní prezentace nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Zároveň bude z projektu podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ.

Navrhovaný projekt úzce navazuje na projekt Metodická a didaktická podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2013 i na projekty předchozí. Záměrem AUČCJ je smysluplně využít prostředků projektu a zachovat stávající vysokou odbornou úroveň metodických setkání i vydávaného sborníku, což je možné pouze díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.