Stanovy AUČCJ

Stanovy

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s.

I.

Základní ustanovení

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (dále též jen „AUČCJ“ nebo „asociace“ nebo „spolek“) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolních vzdělávacích zařízeních, která vznikla jako občanské sdružení, registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem registrace VS/1-1/51988/O2-R dne 06.12.2002.

V souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sdružení od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Spolku bylo přiděleno IČ: 26610540.

 

II.

Název a sídlo

1) Název spolku je Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s.

2) Sídlem spolku je Praha, Česká republika.

 

III.

Účel spolku, hlavní činnosti a vedlejší hospodářská činnost

1) Účelem spolku je sdružování učitelů češtiny jako cizího jazyka, napomáhání spolupráci mezi nimi, koordinace jejich úsilí o řešení jejich společných potřeb a zájmů, týkajících se vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj výuky češtiny jako cizího jazyka v České republice i v zahraničí, a uspokojování a ochrana těchto zájmů.

2) Spolek je vytvořen na spolkových demokratických zásadách a je nezávislý na politických stranách a hnutích.

3) K naplnění tohoto účelu bude asociace vyvíjet hlavní a vedlejší hospodářskou činnost.

4) Předmětem hlavní činnosti asociace je:

– organizace, řízení, zajištění a napomáhání spolupráce svých členů a koordinace jejich úsilí o řešení jejich potřeb a zájmů, týkajících se vytváření podmínek pro rozvoj výuky češtiny jako cizího jazyka,

– podpora výzkumu a výměny zkušeností v oblasti výuky ČCJ se zaměřením na zdokonalování metod a didaktických postupů,

– usnadnění svým členům přístupu k učebním materiálům a pomůckám pro vyučování ČCJ,

– rozvíjení různých forem dalšího vzdělávání učitelů ČCJ a informování svých členů o důležitých otázkách týkajících se vyučování ČCJ, včetně jejich profesních potřeb a zájmů,

– metodická podpora výuky ČCJ a její organizace a realizace,

– organizace setkání, studijních dnů, seminářů, konferencí učitelů ČCJ a jiných akcí týkajících se výuky ČCJ a jejich aktivní podpora,

– budování odborné knihovny, ve které shromažďuje nejen současné publikace a učebnice češtiny pro cizince, ale i starší materiály jako zdroj vědeckého bádání,

– spolupráce s organizacemi, jež mají obdobné cíle, a to jak v České republice, tak i v zahraničí, a podpora konferencí, kongresů a stáží pořádaných těmito organizacemi,

– realizace národních i mezinárodních projektů v oblasti ČCJ.

5) Předmětem vedlejší hospodářské činnosti, která je vykonávána za účelem podpory hlavní činnosti, je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, a to konkrétně zejména:

– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;

– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

– Vydavatelská činnost;

– Výzkum a vývoj v oblasti společenských věd.

IV.

Členství

1) Spolek sdružuje své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

2) Členem spolku jsou ke dni účinnosti těchto stanov všichni členové spolku evidovaní ve spolku podle dosavadních stanov. Nově se mohou stát členy spolku zletilé fyzické osoby, mající zájem na plnění účelu spolku, které přistoupí ke stanovám spolku formou (on-line) přihlášky, zaplatí členský příspěvek a jsou za člena přijaty výkonným výborem spolku.

3) Členství vzniká dnem rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí za člena. Přijatý člen je vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

4) Na základě rozhodnutí výkonného výboru spolku a schválení členskou schůzí může být uděleno osobě, která se významně zasloužila o rozvoj výuky ČCJ a byla navržena nejméně jedním z členů spolku a která písemně souhlasí se stanovami spolku, čestné členství. Čestný člen neplatí žádné příspěvky. Čestné členství vzniká dnem schválení rozhodnutí výkonného výboru o udělení čestného členství členskou schůzí.

5) Členství ve spolku není na překážku členství v jiných spolcích a organizacích, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku.

6) Každý člen spolku jedná v orgánech spolku osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

7) O výši členských příspěvků a podmínkách jejich splatnosti rozhoduje členská schůze usnesením přijatým nadpoloviční většinou členů přítomných na členské schůzi. Výše členského příspěvku se určí vždy na jeden kalendářní rok dopředu.

8) Členství zaniká:

8.1 vystoupením člena na základě vlastního písemného sdělení výkonnému výboru, přičemž pokud není v tomto sdělení uvedeno jinak, zaniká členství dnem doručení tohoto sdělení,

8.2. vyloučením člena spolku, který závažně porušil povinnost vyplývající mu z členství nebo poškodil dobrou pověst spolku nebo zájmy spolku, nebo zneužil informace v neprospěch spolku či se dopustil střetu zájmů poškozujícího činnost spolku a ani po výzvě nápravu v přiměřené lhůtě nezjednal,

8.3. vyloučením člena spolku, který závažně porušil povinnost vyplývající mu z členství a nelze-li porušení povinnosti odčinit a/nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu (v takovém případě se výzva ke zjednání nápravy nevyžaduje),

8.4. nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v lhůtě 1 měsíc po obdržení emailové výzvy k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

8.5. úmrtím člena spolku,

8.6. zánikem spolku bez právního nástupce.

9) O vyloučení člena spolku podle bodů 8.2. a 8.3. tohoto článku rozhoduje výkonný výbor a vyloučení je účinné dnem určeným v rozhodnutí výkonného výboru, a není-li v rozhodnutí takový den určen, potom je vyloučení účinné dnem přijetí rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu, postup člena dle § 240 odst. 2, § 241 a § 242 zák. č. 89/2012 Sb. tím není dotčen.

10) Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku nebo jeho orgán, přičemž v návrhu je nutné uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti němuž návrh směřuje, může žádat o jeho vysvětlení a bez zbytečného odkladu uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu. Člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

11) Zánikem členství nezanikají finanční závazky bývalého člena spolku vůči spolku.

12) Spolek vede seznam členů. Seznam je veden v elektronické podobě. Zápis, změnu nebo výmaz v seznamu provádí výkonný výbor. Seznam nebude veřejně zpřístupněn.

 

 

V.

Práva a povinnosti členů vůči spolku

1) Člen spolku má právo zejména:

– podílet se na stanovení cílů a činnosti spolku a na jejich realizaci,

– účastnit se jednání členské schůze spolku, vyjadřovat se k projednávaným bodům a předkládat návrhy na přijetí usnesení a požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí spolku v souladu s § 251 občanského zákoníku,

– navrhovat členy k volbě do orgánů spolku a volit orgány spolku,

– volit a být volen do orgánů spolku,

– obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a žádat o vyjádření k nim.

2) Člen spolku má povinnost zejména:

– dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,

– svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

– platit členské příspěvky ve výši stanovené usnesením členské schůze,

– dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

VI.

Orgány spolku

1) Orgány spolku tvoří:

– Členská schůze

– Předseda

– Výkonný výbor

– Kontrolní komise

 

VII.

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3) Řádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou v roce.

4) Mimořádnou členskou schůzi je výkonný výbor povinen svolat nejpozději do 30 dnů, když o to písemně doporučeným dopisem požádá nejméně 1/3 členů spolku, nebo 2/3 členů výkonného výboru. Rozhodným dnem pro doručení takovéto žádosti je datum převzetí takovéto poštovní zásilky kterýmkoliv členem výkonného výboru nebo osobou určenou k přebírání pošty spolku.

5) Členská schůze rozhoduje zejména:

– o určení hlavního zaměření činnosti spolku,

– o změnách stanov,

– o názvu a sídle spolku,

– o výši členského příspěvku,

– o schválení rozhodnutí výkonného výboru o udělení čestného členství dle článku IV. bod 4 těchto stanov,

– o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora, o sloučení spolku, event. o přeměně spolku,

– o schvalování zpráv o činnosti spolku, včetně zpráv kontrolní komise,

– o projednání a schválení výsledku hospodaření, výroční zprávy, návrhu rozpočtu a roční závěrky spolku, s tím, že svým usnesením může pověřit výkonný výbor schválením závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky,

– volí a odvolává členy výkonného výboru,

– volí a odvolává členy kontrolní komise,

– schvaluje zřízení nebo zrušení odborných sekcí a pracovních skupin vzniklých rozhodnutím výkonného výboru,

– o projednání a schválení programu činnosti spolku, jakož i zprávy výkonného výboru  jednotlivých sekcí, popř. pracovních skupin,

– o dalších věcech, které si k rozhodování vyhradí,

6) Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor, a to nejméně 30 kalendářních dnů před jeho konáním pozvánkou, v níž musí být uvedeno datum, místo, čas a pořad zasedání. Pozvánka se doručuje jejím vyvěšením na webových stránkách spolku.

7) Členská schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů členů přítomných na členské schůzi v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech hlasujících členů jsou rovné.

8) Pokud se na členské schůzi nesejde nadpoloviční většina členů, je schůze rozpuštěna půl hodiny po započetí. V návaznosti na původní členskou schůzi zasedá nová členská schůze (složená z přítomných členů), která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a smí rozhodovat jen o bodech obsažených v programu členské schůze rozeslaných členům s pozvánkou na členskou schůzi.

9) Pro přijetí rozhodnutí o zrušení nebo sloučení spolku, event. přeměně spolku, stanovení výše členského příspěvku, změně a doplnění stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny členů přítomných na členské schůzi v době usnášení.

10) Členové se účastní členské schůze osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupce člena-fyzické osoby, který jedná na základě plné moci, je povinen prokázat se udělenou plnou mocí.

11) Členská schůze hlasuje tajně nebo veřejně; nerozhodne-li jinak, platí, že hlasuje veřejně.

12) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel a který ověřují dva ověřovatelé zápisu. Zapisovatele a dva ověřovatele zápisu volí členská schůze v úvodu zasedání.

13) Zápis musí obsahovat celkový průběh schůze, zejména však:

– kdo jednání svolal a jak,

– datum, čas a místo konání členské schůze,

– kdo jednání zahájil,

– osoby zvolené do funkce orgánů členské schůze,

– přijatá usnesení a nepřijaté návrhy usnesení, včetně výsledků hlasování,

– námitky členů proti usnesení členské schůze, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

– datum vyhotovení zápisu.

Přílohou zápisu jsou podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis z členské schůze se zveřejňuje na webových stránkách spolku.

14) Proti znění zápisu lze podat námitky do 30 dnů od jeho vyhotovení ke kontrolní komisi, která rozhodne o opravě zápisu. Zápisy se uschovávají po celou dobu trvání spolku.

 

VIII.

Předseda spolku a jednání za spolek

1) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a je volen výkonným výborem z řad jeho členů. Funkční období Předsedy spolku je čtyřleté a Předseda je volitelný i na další funkční období. Předseda spolku se podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis s uvedením svého jména a funkce.

2) Předseda spolku naplňuje rozhodnutí členské schůze, výkonného výboru, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, rozhoduje o záležitostech spolku, kromě těch, které jsou stanovami vyhrazeny jiným orgánům nebo které si členská schůze vyhradí.

3) Rozsah dalších pravomocí předsedy spolku stanoví výkonný výbor. Předseda spolku připravuje podklady pro jednání výkonného výboru a svolává ho.

4) Za Předsedu spolku výboru jedná v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Předseda spolku může jednáním za spolek pověřit i další osoby (členy spolku) písemnou plnou mocí, za jejich jednání však nese odpovědnost. Předseda spolku je dále oprávněn pověřit jednáním za spolek advokáta nebo notáře, případně daňového poradce nebo auditora, či osobu jinak podle zvláštních právních předpisů oprávněnou k výkonu specializované činnosti. V tomto případě jsou odpovědny za případnou škodu, kterou by svým jednáním spolku způsobily, přímo tyto osoby.

IX.

Výkonný výbor

1) Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2) Výkonný výbor organizuje a řídí činnost spolku ve všech běžných záležitostech v období mezi konáním členských schůzí.

3) Členem výkonného výboru může být každý člen spolku. Návrh na kandidáty do funkce člena výkonného výboru mohou podávat členové spolku.

4) Výkonný výbor se skládá z lichého počtu členů (nejméně tříčlenný, maximálně však devítičlenný) a je volen členskou schůzí na dobu čtyř let, jeho členové jsou volitelní i na další funkční období. Funkční období výkonného výboru začíná 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho zvolení členskou schůzí.

Členové výkonného výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní/ho člena/y do nejbližšího zasedání členské schůze.

5) Výkonný výbor zejména:

– z členů výkonného výboru volí a odvolává Předsedu spolku,

– rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení člena,

– mezi členskými schůzemi provádí závazný výklad stanov a předpisů spolku,

– navrhuje rozpočet spolku a účetní závěrku,

– stanovuje úkoly členům výkonného výboru,

– svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její konání, stanovuje datum jejího konání a její pořad,

– rozhoduje o nakládání s majetkem spolku,

– spravuje majetek spolku,

– zajišťuje další záležitosti vyplývající z činnosti spolku,

– o své činnosti a o hospodaření spolku podává zprávu členské schůzi k projednání a schválení,

– rozhoduje o stanovení odměny Předsedovi spolku, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,

– plní program přijatý členskou schůzí, projednává a schvaluje činnost odborných sekcí a pracovních skupin, které zřizuje podle potřeby na dobu určitou.

6) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonného výboru. Rozhodnutí výkonného výbor je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

X.

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

2) Kontrolní komise má tři členy a je volena členskou schůzí na dobu čtyř let, její členové jsou volitelní i na další funkční období. Funkční období kontrolní komise začíná 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím zvolení členskou schůzí. Členové kontrolní komise si zvolí jejího předsedu. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku, ve výkonném výboru, ani s funkcí likvidátora spolku.

3) Návrh na kandidáty do funkce člena kontrolní komise mohou podávat členové spolku.

4) Kontrolní komise je nezávislá na výkonném výboru a její předseda má právo účastnit se zasedání výkonného výboru s hlasem poradním.

5) Kontrolní komise jednou ročně kontroluje veškerou činnost spolku včetně hospodaření a předkládá zprávu o výsledcích své činnosti členské schůzi k projednání a schválení.

XI.

Hlasování procedurou „per rollam“

1) Hlasování „per rollam“ mohou využít orgány spolku. O hlasování „per rollam“ rozhoduje předseda orgánu (případně ten, který ho zastupuje).

2) Hlasování per rollam probíhá e-mailem. E-mail, na jehož základě má být hlasováno (dále jen „podkladový e-mail“), musí obsahovat:

– návrh, o němž se hlasuje

– důvod, proč má být hlasováno „per rollam“ a kdo o tomto způsobu hlasování rozhodl

– lhůtu, v níž je možné hlasovat, s uvedením přesného času ukončení hlasování

– odůvodnění návrhu s příp. odkazy na přílohy e-mailu

– veškeré přílohy potřebné pro rozhodnutí

– jméno osoby, která provede zápis z hlasování

– v předmětu podkladového e-mailu musí být text „hlasování per rollam AUČCJ“

3) Hlasování je zahájeno okamžikem odeslání podkladového e-mailu všem členům orgánu.

4) Podkladový e-mail musí být odeslán členům orgánu tak, aby od okamžiku zahájení hlasování do okamžiku jeho skončení neuplynulo méně než 7 pracovních dnů, u rozhodování členské schůze 21 pracovních dnů.

5) Každý z účastníků hlasování je povinen při své odpovědi prostřednictvím nástroje „Odpovědět všem“ zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti podkladového e-mailu.

6)Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech hlasujících členů orgánu (v případě členské schůze všech hlasujících členů asociace).

7) O hlasování „per rollam“ provádí zápis předseda orgánu asociace, nebo osoba, která ho zastupuje. Tito následně zápis e-mailem rozešlou členům orgánu, u rozhodování členské schůze všem členům spolku do 21 dnů.

8) Hlasování „per rollam“ nelze použít pro rozhodnutí o změně stanov, o zrušení asociace nebo o její přeměně.

XII.

Zánik spolku

1) Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

2) O rozdělení případného likvidačního zůstatku rozhoduje členská schůze.

3) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením členskou schůzí a nahrazují v plném rozsahu předchozí stanovy.

2) Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými předpisy, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb.