FAQ – často kladené dotazy

Kde lze získat vzdělání v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk?

Vzdělání v oboru čeština jako cizí jazyk lze v současné době získat různým způsobem na několika místech naší republiky. Podle nám dostupných informací se mohou zájemci obracet na tyto instituce.

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ)

Pořádá

 1. Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka;
 2. Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka;
 3. Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka.

Školení je možné podpořit ze šablon MŠMT.

Podrobnosti k jednotlivým kurzům najdete zde.

 • Karlova Univerzita v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy – Metodické a odborné centrum

Pořádá

 1. Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka;
 2. Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka;
 3. Metodické SYMPOZIUM pro vyučující ze zahraničí;
 4. Kurz metodiky výuky češtiny pro učitele z krajanských komunit;
 5. další kurzy zaměřené na výuku češtiny jako cizího a druhého jazyka.

Podrobnosti k jednotlivým kurzům (termíny, formu konání, způsob zakončení, anotaci a cenu) najdete zde.

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky

Pořádá kurz Didaktika češtiny jako cizího a druhého jazyka, který je akreditován MŠMT v rámci DVPP pro učitele ZŠ a SŠ.

 

 • Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta

Pořádá kurz Čeština jako cizí jazyk v rámci DVPP pro učitele ZŠ a SŠ.

 • META, o. p. s.

Organizuje kurzy pro učitele češtiny jako cizího a druhého jazyka, např. Výuka češtiny jako druhého jazyka.

 

 • Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Pořádá kurzy zaměřené nejen na výuku češtiny jako cizího a druhého jazyka, ale i na obecné otázky integrace cizinců v ČR, např. Rekvalifikační kurz lektorských dovedností nebo Integrace cizinců v ČR – základní minimum pro sociální pracovníky.

 

 • Národní pedagogický institut

Pořádá kurzy zaměřené na výuku češtiny jako cizího a druhého jazyka, na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a na integraci cizinců v ČR. Nabídka kurzů je pravidelně aktualizovaná zde.

ŘÁDNÉ VŠ STUDIUM

 • Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Vyučuje navazující magisterský studijní program Učitelství češtiny jako druhého jazyka na SŠ.

 

 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury

Vyučuje navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem (program je akreditován do 31. 12. 2024).

 

 • Semináře/kurzy zaměřené na výuku češtiny jako cizího a druhého jazyka a na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem jsou součástí bakalářských i magisterských bohemistických oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci (Katedra bohemistiky Filozofické fakulty) a na Západočeské univerzitě v Plzni (Katedra českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě).

  

Jaké zkoušky z češtiny pro cizince existují?

1) Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) je určena všem cizincům, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. Zkoušku uznává jako doklad znalosti češtiny řada vysokých škol i zaměstnavatelů a má mezinárodní platnost.
Zkoušku CCE připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) a je možno ji skládat jak v České republice, tak v zahraničí (např. v Berlíně, Kyjevě, Londýně, Mnichově, Moskvě, Neapoli, Paříži, Sofii a Varšavě), a to na úrovních A1, A2, B1, B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na úrovních A1 a A2 navíc existuje také zkouška CCE pro mládež.
Veškeré informace (včetně modelových testů) najdete zde.

2) Státní jazykové zkoušky
Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jsou uznávány především zaměstnavateli v České a Slovenské republice, i když zatím nemají oficiální mezinárodní platnost. 
Uchazeč si může pro testování svých znalostí vybrat státní jazykovou zkoušku základní (úroveň B2), státní jazykovou zkoušku všeobecnou (úroveň C1), nebo státní jazykovou zkoušku specializovanou na tlumočení a překlad (úroveň C2).
Státní jazykové zkoušky mohou pořádat pouze instituce zařazené do rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o tzv. jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, např. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy.
Více informací najdete například na webových stránkách SJŠ Hlavního města Prahy

3) Zkouška pro trvalý pobyt (úroveň A2)
Je určena žadatelům o trvalý pobyt v České republice. Podrobné informace včetně modelového testu naleznete zde.

4) Zkouška z českého jazyka a českých reálií pro žadatele o české občanství (úroveň B1)

Je určena žadatelům o české občanství. Podrobné informace včetně modelového testu naleznete zde.

 

Kde můžu najít informace ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt?

Cizinci, kteří žádají o povolení k trvalému pobytu, mají povinnost prokázat znalost českého jazyka Osvědčením o znalosti českého jazyka na úrovni A2, které cizinci vydá škola po úspěšném vykonání zkoušky.

Veškeré informace nutné k vykonání zkoušky jsou uvedeny na webových stránkách, které spravuje Národní pedagogický institut. Uchazeči o zkoušku zde najdou termíny zkoušek a kontakty na místa (školy), kde lze zkoušku vykonat. V jednotlivých sekcích rubriky Informace o zkoušce je podrobně popsán celý průběh zkoušky. V sekci Příprava na zkoušku je k dispozici interaktivní cvičný test a ke stažení jsou materiály s modelovými úlohami. V sekci Pro učitele je možno získat Příručku ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR a celou řadu dalších výukových materiálů užitečných nejen pro přípravu na zkoušku.

Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky.

Znalost je rovněž možné doložit jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka.  Jako doklad o znalosti českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu se uznávají: státní jazyková zkouška základní, všeobecná nebo specializovaná vykonaná v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a certifikované zkoušky z češtiny pro cizince příslušné či vyšší jazykové úrovně (CCE).

 

Kde můžu najít informace ke zkoušce z češtiny a českých reálií pro žadatele o české občanství?

Cizinci, kteří chtějí získat české občanství, musí k žádosti přiložit doklad o úspěšně absolvované zkoušce z českých reálií a českého jazyka.

Zkoušku z českých reálií a z českého jazyka lze skládat současně v jednom dni, lze si ji také rozdělit a skládat každou část zvlášť. Přihlašování na zkoušku je možné formou on-line přihlášky.

Všechny informace o zkoušce z reálií je možno najít na příslušné webové stránce. Užitečná je především databanka otázek, kde se může žadatel seznámit s otázkami, které jsou zadávány do testu, a cvičný test.

Podrobné informace o zkoušce z českého jazyka je rovněž možno najít na příslušné webové stránce. Užitečná je sekce Příprava na zkoušku, kde je cvičný test.

Další důležité informace je možno najít v sekci FAQ, např. kdo nemusí zkoušky z reálií a jazyka skládat, co dělat v případě neúspěchu, jak postupovat při žádosti o občanství atd.