FAQ – často kladené dotazy

FAQ – často kladené dotazy

Kde můžu získat vzdělání v oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka?

Vzdělání v oboru čeština jako cizí jazyk lze v současné době získat již na několika místech naší republiky. Podle nám dostupných informací se mohou zájemci obracet na tyto instituce:

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s. (AUČCJ) pořádá Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka, který je akreditován MŠMT v rámci DVPP pro učitele ZŠ a SŠ.

Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka každoročně pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze – Metodické a odborné centrum. Základním záměrem kurzu je představit český jazyk jako cizí a seznámit učitele se specifiky jeho výuky. Kurz je ve formě kombinovaného studia, prezenční setkání probíhají 1x za 14 dní v pátek, celkem je absolvováno 128 hodin výuky. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce získává účastník osvědčení o absolvování kurzu. Více informací najdete na stránkách ÚJOP UK.

Pro vyučující z krajanských komunit je pořádán dvoutýdenní metodický kurz českého jazyka jako cizího a pro vyučující ze zahraničí se konají metodická setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka.

Centrum pro integraci cizinců v Praze se od r. 2008 věnuje také vzdělávání lektorů češtiny jako cizího jazyka. Pořádá různé kurzy a workshopy, např. Metody práce s heterogenní skupinou či Kurz lektorských dovedností. Více informací najdete zde.

META, o.p.s. nabízí různé formy seminářů pro učitele zaměřených na začleňování a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na MŠ, ZŠ, SŠ.

 

BAKALÁŘSKÉ/NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY:

Soukromá vysoká škola Akcent College nabízí vzdělání v tomto oboru ve třech formách: v rámci prezenčního a kombinovaného bakalářského studia a také jako prohloubení kvalifikace, tj. v rámci celoživotního vzdělávání. Vzdělávací program k prohloubení kvalifikace má časovou dotaci 35 vyučovacích hodin, rozložených v průběhu školního roku do 5 výukových dnů. Bakalářské studium směřuje průpravu jak k teoretickým, tak i k praktickým (metodickým) disciplínám. Součástí programu je studium dvou cizích jazyků a pedagogická praxe. Více informací najdete na stránkách: http://www.akcentcollege.cz/

Na Západočeské univerzitě v Plzni lze studovat češtinu jako cizí jazyk v rámci bakalářského či magisterského studia a také jako prohloubení kvalifikace (30 hodin kombinovaného studia, realizovaného v pátečních odpoledních). V obou případech obdrží absolvent certifikát o vzdělání. Program je zaměřen na popis a prezentaci naší mateřštiny jinojazyčným mluvčím a prezentaci lingvodidaktických postupů. Studium probíhá na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty ZČU. Více informací najdete na stránkách univerzity.

Studijní obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka otevřel Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/2011. Jedná se o prezenční formu navazujícího magisterského studia, a to jak jednooborového, tak i dvouoborového. Studium sestává ze tří celků: z pedagogicko-psychologického bloku, z oborových a didaktických předmětů a praxe, kterou je možno absolvovat přímo na fakultě. Více informací najdete zde.

Na Pedagogické fakulte Masarykovy univerzity v Brně byl nově akreditován studijní obor prezenčního navazujícího magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem nabízí Katedra českého jazyka a literatury PdF od akademického roku 2017/2018. Cílem dvouletého jednooborového studia je připravit studenty teoreticky i prakticky na výuku českého jazyka a literatury nejen v běžných třídách základních škol, ale i v třídách jazykově a kulturně nehomogenních, tj. ve třídách se žáky, pro něž český jazyk není jazykem mateřským. Více informací najdete zde.

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zařadila do programu studia české filologie předměty Čeština jako cizí jazyk a Didaktika češtiny pro cizince. Nepravidelně jsou pořádány workshopy zaměřené na češtinu jako cizí jazyk. Více informací najdete na stránkách: www.kb.upol.cz

 

Katedra českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědné humanitní Technické univerzity v Liberci má v nabídce studijních oborů češtinu jako cizí jazyk v tzv. modulu, tj. v rámci prohloubené specializace tříletého prezenčního bakalářského studijního programu Filologie – český jazyk a literatura. Více informací najdete na stránkách katedry.

 

 

Které zkoušky z češtiny pro cizince existují?

1) Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) je určena všem cizincům, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikativní kompetence v češtině. V současné době je to jediná zkouška z češtiny pro cizince, která prošla nezávislým auditem mezinárodní organizace jazykových testerů ALTE (Association of Language Testers in Europe) a zařadila se tak po bok zkoušek připravovaných např. Cambridge ESOL, Goethe Institutem či Alliance Française.  Díky tomu ji uznává jako doklad znalosti češtiny řada vysokých škol i zaměstnavatelů.
Zkoušku CCE připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) a je možno ji skládat jak v České republice, tak v zahraničí (např. v Berlíně, Kyjevě, Londýně, Mnichově, Moskvě, Neapoli, Paříži, Sofii a Varšavě), a to na úrovních A1, A2, B1, B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na úrovních A1 a A2 navíc existuje také zkouška CCE pro mládež.
Informace o zkoušce CCE najdete na webových stránkách http://ujop.cuni.cz/cce.

2) ECL – European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
Jazyková zkouška ECL – Mezinárodní certifikát jazyků Evropské unie a kandidátských zemí – je jednotným systémem jazykových zkoušek, jenž zájemcům umožňuje absolvovat mezinárodně srovnatelné zkoušky z jednotlivých jazyků. 
Od září 2012 spadá organizační zajištění zkoušek ECL pod Katedru aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci mají možnost získat mezinárodní certifikát o absolvování zkoušky češtiny pro cizince platný ve všech členských a čekatelských státech EU. Zkouška neobsahuje gramatický test ani překladové úkoly a lze ji vykonat ve čtyřech úrovních A2–B1–B2–C1 (dle Společného evropského referenčního rámce). 
Zkoušky, které standardně probíhají dvakrát ročně (termíny: duben a prosinec), lze vykonat v kterémkoli testovacím centru ECL po celé Evropě – více na webových stránkách http://www.ecl-test.com, kde lze nalézt i další informace o ECL, možnostech a podmínkách získání certifikátu.

3) Státní jazykové zkoušky
Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jsou uznávány především zaměstnavateli v České a Slovenské republice, i když zatím nemají oficiální mezinárodní platnost. 
Uchazeč si může pro testování svých znalostí vybrat státní jazykovou zkoušku základní (úroveň B2) nebo státní jazykovou zkoušku všeobecnou (úroveň C1).
Státní jazykové zkoušky mohou pořádat pouze instituce zařazené do rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o tzv. jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, např. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy.
Více informací najdete například na webových stránkách SJŠ Hlavního města Prahy

4) Zkouška A1 pro trvalý pobyt
Je určena žadatelům o trvalý pobyt v České republice. Viz také FAQ – Kde můžu najít informace ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt? nebo http://cestina-pro-cizince.cz.

 

Kde můžu najít informace ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt?

Zkouška z češtiny pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Cizinci, kteří žádají povolení k trvalému pobytu, zejména po pětiletém pobytu na území ČR, mají povinnost prokázat a doložit znalost českého jazyka Osvědčením o znalosti českého jazyka, které cizinci vydá škola po úspěšném vykonání zkoušky.

Veškeré informace nutné k vykonání zkoušky jsou uvedeny na webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz. Uchazeči o zkoušku zde najdou termíny zkoušek a kontakty na místa (školy), kde lze zkoušku vykonat. V jednotlivých sekcích rubriky Zkouška je mj. popsán samotný průběh zkoušky, k dispozici je brožura s modelovou verzí zkoušky, interaktivní modelová zkouška a Příručka ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR ve formátu *.pdf (doporučuji nechat prokliknout na titulní stránku Příručky).

Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky.

Znalost je rovněž možné doložit jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka – od 1. 1. 2011 se jako doklad znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu uznávají: státní jazyková zkouška základní, všeobecná nebo speciální vykonaná v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) vykonané v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.