Sympozium 2017 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2017

Cíle projektu

Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v následujícím roce realizovány těmito způsoby:

A: čtyřmi celodenními setkáními ve formě přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v únoru, květnu, říjnu a prosinci 2017.

B: přípravou on-line metodické příručky pro výuku češtiny, určené pro děti-cizince, s názvem Čeština jako druhý/cizí jazyk: diagnostické nástroje a specifické poruchy učení. Tato metodika bude navazovat na metodiky vypracované v letech 2013, 2014 a 2016, které se zaměřují na děti cizinců z třetích zemí předškolního věku, na 1. a 2. stupni českých ZŠ.

C: vydáním sborníku vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2017. Sborník představuje velmi důležitou metodologickou a teoretickou podporu pro učitele češtiny jako cizího jazyka, seznamuje je s novými poznatky v oboru a zajišťuje tak kontinuitu dění v oboru.

D: aktivní prezentací nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Z toho důvodu bude z projektu podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ, a metodická podpora na sociálních sítích.

Navrhovaný projekt úzce navazuje na projekt Sympozium 2016 – Metodická a didaktická podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2016 i na projekty předchozí. Záměrem AUČCJ je smysluplně využít prostředků projektu, zachovat stávající vysokou odbornou úroveň metodických setkání i vydávaného sborníku a vytvářet kvalitní metodické materiály pro učitele, což je možné pouze díky podpoře MŠMT.